Close search

עסקאות "ממשלה – ממשלה"

​​​​​לעתים, ממשלות זרות מעדיפות לערוך עסקאות ייצוא ביטחוני מול מדינת ישראל ולא ישירות מול היצואן. במקרים אלו תתבצע עסקת "ממשלה-ממשלה" (Government to Government), כאשר משרד הביטחון, באמצעות אגף סיב"ט, הינו החוט המקשר בין הממשלה הזרה ליצואן. כחלק מעסקה זו יידרש יצואן לחתום על הסכם התחייבות מול משרד הביטחון, המכונה הסכם "גב אל גב".

כאשר ממשלה זרה מגישה בקשה לביצוע עסקה במסגרת חוזה "ממשלה-ממשלה", בוחן אגף סיב"ט בקפידה את הבקשה ומחליט, בהתאם לקריטריונים שונים, אם ניתן לבצע את העסקה כעסקת "ממשלה-ממשלה" או לא. כחלק מבקשת הממשלה הזרה עליה לציין מיהי החברה/התעשייה הספציפית שממנה ברצונם לבצע את הרכישה.

במקרה שהוחלט לאשר ביצוע של עסקת "ממשלה-ממשלה", יחתום משרד הביטחון, באמצעות אגף סיב"ט, על הסכם מול החברה/התעשייה ועל הסכם המכירה ישירות מול הממשלה הזרה. הסכם זה נקרא הסכם "גב אל גב" והינו למעשה התחייבות של החברה/התעשייה לספק את הציוד הנדרש למשרד הביטחון, בהתאם לדרישת הלקוח.

 

רק לאחר חתימת הסכם "גב אל גב" מול החברה/התעשייה, יחתום משרד הביטחון על חוזה עסקת "ממשלה-ממשלה" מול הממשלה הזרה. הגורם המטפל בתהליך עסקאות "ממשלה-ממשלה", וכחלק מהן בהסכמי "גב אל גב" מול היצואנים, הוא היחידה הגיאוגרפית המתאימה בסיב"ט, בהתאם למדינת היעד שמולה מתבצעת העסקה.

במסגרת עסקאות "ממשלה-ממשלה", יבצע בקר ייעודי של משרד הביטחון מעקב אחר התקדמות הפרויקט בפועל. לבירורים ולקבלת פרטים נוספים בנושא עסקאות ממשלה-ממשלה, ניתן לפנות ליחידה הגיאוגרפית הרלוונטיות.​

יש לשים לב:

במסגרת עסקאות "ממשלה-ממשלה", יבצע בקר ייעודי של משרד הביטחון מעקב אחר התקדמות הפרויקט בפועל.