Close search

שינוע ציוד לחו"ל בעסקאות ייצוא ביטחוני

​​​​​​​​במסגרת עבודתו, נדרש היצואן לשנע את הציוד הביטחוני שנרכש על-ידי הלקוח ליעדים שונים ברחבי העולם. תהליך שינוע הציוד הינו באחריותו המלאה של היצואן. חריגה מהנתונים המצוינים ברישיון הייצוא הנה עבירה על החוק, ולכן נדרש היצואן להקפיד שהציוד המיוצא יהיה זהה לציוד שאושר ברישיון היצוא שקיבל מאגף הפיקוח על הייצוא.     ​

נתוני המוצרים המיוצאים חייבים להיות זהים לנתוני המוצרים שאושרו ברישיון הייצוא

• סוג המוצר

• היקף היצוא (כמות וערך כספי)

• יעד סופי של הייצוא

במקרים מסוימים, רשאי משרד הביטחון רשאי לדרוש מהיצואן, בהתאם לתנאי העסקה, "הוכחת משלוח" (Customs Certificate) המתקבלת מארץ היעד שאליה נשלח הציוד הביטחוני. רשויות המכס בנמלי היציאה בארץ הם הגוף האחראי על בדיקת ההתאמה בין הציוד המיוצא במשלוחים לבין הנתונים המופיעים ברישיון הייצוא.

הובלת מטענים בין מדינות מחייבת עמידה בתקנות הבינלאומיות, בנוסף להוראות של הרשויות המוסמכות בכל מדינה.​​