Close search

תמלוגים, עמלות והחזר הוצאות

​​​​​​​משרד הביטחון מפתח מגוון רחב של פעילויות ומסייע ליצואן בקידום הייצוא הביטחוני ובהשקעות בציוד, בידע, במחקר ובפיתוח. פעילויות אלו הינן רכוש משרד הביטחון, ולכן זכאי משרד הביטחון לתמלוגים ו/או עמלות ו/או החזר הוצאות, בהתאם לסיוע ולשירות שהוא נותן.

 

משרד הביטחון זכאי לקבל מהיצואנים:

• תמלוגים -  על ייצוא של מוצרים שבייצורם נעשה שימוש בידע ו/או בציוד של משרד הביטחון.

• עמלות -  בהתאם לסיוע ולשירות שהתקבלו באמצעות משרד הביטחון.

• החזר הוצאות -  בהתאם לסוג הסיוע והשירות שהתקבלו באמצעות משרד הביטחון.

זכויות אלו מוקנות למשרד הביטחון בעבור:

• הזמנות פיתוח שהוצאו לתעשייה.

• כתב ההתחייבות/ההסכם שנחתם על-ידי התעשייה בעת קבלת הזמנות ו/או נכסים לצורך פיתוח וייצור מוצרים עבור צה"ל או בכלל.

• מכירות לייצוא וקבלת שירותים מצה"ל או כל סיוע אחר ממשרד הביטחון.

• סיכון שמשרד הביטחון לוקח בחותמו על חוזים במקום/בנוסף לתעשיות (אסטרטגיים, כלכליים ועוד).

חובת תשלום תמלוגים למשרד הביטחון

אם ברשות היצואן רכוש, כלומר ידע שנוצר מכספי/מפעילות המשרד ו/או ציוד בבעלות מלאה או חלקית של משרד הביטחון, חובה עליו לשלם עבורו תמלוגים בעת ייצוא ביטחוני המסתייע ברכוש זה.

תשלום התמלוגים מתבצע בגין:

• שימוש ברכוש לצורך ייצור טובין או אספקת שירותים לצורך ייצוא הטובין/השירותים לחו"ל.

• מכירות לצד ג', שבוצעו על-ידי חברות בנות או על-ידי שותפויות בארץ ובחו"ל, כאשר לצורך הייצור או אספקת הטובין/השירותים נעשה שימוש ברכוש (נכסים, ידע וציוד) השייכים למשרד הביטחון.

לעתים, במסגרת עסקת ייצוא ביטחוני, לקוחות בחו"ל דורשים גם ידע וטכנולוגיה, הכוללים בין היתר העברת תוכנת מקור (Source Code) אשר בבעלות משרד הביטחון, לצורך ייצור בחו"ל. התשלום למשרד בגין העברת ידע שבבעלות משרד הביטחון לצד ג' בחו"ל הינה בנוסף ובנפרד מהתמלוגים או מכל עמלה אחרת  שעל היצואן לשלם למשרד הביטחון בגין השימוש ברכושו.

באילו מקרים חלה החובה לשלם תמלוגים למשרד הביטחון:

• כאשר המחקר ו/או הפיתוח של המוצר נעשו או נרכשו במלואם או בחלקם במימון/בסיוע משרד הביטחון או צה"ל.

• במקרה שבעת ייצור המוצר או קבלת השירות נעשה שימוש בנכסים שהם רכוש משרד הביטחון, בין שהשימוש נעשה על-ידי הקבלן הראשי ובין שהוא נעשה על-ידי קבלן משנה.

כאשר היצואן הוא בעל הסכם תמלוגים בשיטה הכוללנית, יהיה חייב בתשלום תמלוגים עבור כל המכירות הביטחוניות לייצוא הוא מבצע. שיעור התמלוגים בשיטה זו מופחת לעומת שיעור התמלוגים בשיטה הפרטנית ואף יכול להוזיל משמעותית את התשלום בגין העברת ידע. 

קביעת תשלום עבור תמלוגים

שיעור התמלוגים בגין השקעות משרד הביטחון בידע, או ברכוש בעסקה בודדת הוא בגובה של שלושה אחוזים מהסך הכולל של המכירה. לעומת זאת, כאשר העסקה כוללת גם ידע וגם ציוד, שיעור התמלוגים הינו בגובה חמישה אחוזים מהסך הכולל של המכירה.


בעסקאות הכוללת העברת ידע לצד ג' בחו"ל, או שכולן הן העברת ידע לצד ג' בחו"ל, יידרש היצואן לשלם למשרד הביטחון 3.25% מסך סכום המכירות של כל העסקה, זאת בנוסף לתשלום התמלוגים. במקרה שהיצואן בעל הסכם בשיטה הכוללנית, התמורה בגין העברת ידע, בצירוף תשלום התמלוגים, לא תעלה על ארבעה אחוזים מסך העסקה.

בחוזה הנחתם מול הלקוח בחו"ל, באחריות היצואן להביא בחשבון את תשלום התמלוגים ואת התמורה לידע.

הצהרה, דיווח ותשלום עבור תמלוגים

בטופס הבקשה לקבלת רישיון יצוא באמצעות אגף הפיקוח על הייצוא, על היצואן להצהיר על השתתפות משרד הביטחון במימון הידע ו/או הציוד, המשמשים אותו לייצור הטובין המיועדים לייצוא. במקרים שבהם יתברר כי לא קיימת התאמה בין הצהרת היצואן בטופס הבקשה לבין הנתונים הידועים למשרד הביטחון, רשאי משרד הביטחון להחזיר את טופס הבקשה ליצואן, על מנת שישלים את הפרטים הנדרשים. עד להשלמת פרטים אלו על-ידי היצואן, לא תטופל בקשתו לקבלת רישיון ייצוא.

עם קבלת הזמנות פיתוח של משרד הביטחון ו/או רכוש המשרד על היצואן להגיש לראש היחידה לתקציב ובקרה וכן לחשב סיב"ט דו"ח על המכירות ליצוא אשר ביצע, המזכות את משרד הביטחון בתמלוגים ו/או בתמורה בגין העברת ידע לצד ג' בחו"ל.

את התשלום יש להעביר בהתאם לשיטת התשלום שנקבעה:

• בשיטה הכוללנית – על היצואן להגיש את דו"ח המכירות באופן תקופתי, בהתאם להסכם שנחתם עמו, כשהוא מאושר על-ידי רואה חשבון חיצוני. התשלום יתבצע על-פי המועד שנקבע בהסכם.

• בשיטה הפרטנית – על היצואן להגיש את דו"ח המכירות מיד עם ביצוע כל אחת מהעסקאות. התשלום יועבר למשרד הביטחון בתום 30 יום מקבלת התשלום מהלקוח.

במקרים שבהם יתברר כי בעסקה מסוימת זכאי משרד הביטחון לתמלוגים גבוהים מאלה שדווחו על-ידי היצואן, יגיש אגף סיב"ט ליצואן דרישה לתשלום ההפרש, בצירוף ריבית פיגורים והפרשי שער.

בדו"ח המכירות שיגיש, בהתאם למועד שנקבע, על היצואן לפרט את סך תקבולי הייצוא הביטחוני בתקופת הדיווח. עבור כל אחת מהעסקאות יפורטו הנתונים הבאים:

• מספר רישיון ייצוא     

• מועד חתימת ההסכם העיקרי עם הלקוח

• תיאור עיקרי של תכולת העסקה

• ארץ יעד לייצוא

• סכום חודשי שוטף של התקבולים בעסקה

• סכום מצטבר של התקבולים בעסקה

• הפרשי תקבולים מחודשים קודמים שטרם דווחו, לפי חודשים

• יתרה מתוכננת של התקבולים בעסקה (במחירים שוטפים)

• מועד גמר מתוכנן של התקבולים בעסקה

החזר הוצאות ועמלות למשרד הביטחון

משרד הביטחון מסייע לתעשיות וליצואנים במגוון השירותים הניתנים לאורחיהם, כדוגמת חוזי "ממשלה-ממשלה", שליחת קצינים לחו"ל, ביקורים בבסיסי צה"ל, אירוח משלחות, הדגמות וניסויים עם אמל"ח צה"לי ועוד. כאשר ברצון היצואן להיעזר בשירותים אלו, עליו להחזיר למשרד הביטחון את הוצאותיו בפועל. את התשלום עליו להעביר לפני מתן הסיוע.

גובה התשלום נקבע על-ידי ראש יחידת תקציב וכלכלה בסיב"ט ועל-ידי חשב סיב"ט, בהתאם לכללי התמחור האחידים הנהוגים במערכת הביטחון. אגף סיב"ט גובה עמלות עבור סיוע זה, בהתאם לעמלות הקבועות בהוראות משרד הביטחון.

כאשר קיימת כוונה למכירת רכוש משרד הביטחון במפעלים, כלומר ציוד או ידע מוחשי, הדבר יבוצע על-ידי סיב"ט, בהתאם לכללי משרד הביטחון. היצואן אינו רשאי למכור את רכוש משרד הביטחון במפעלים, אלא אם סוכם בין המפעל לבין סיב"ט על מכירתו לצד ג' בחו"ל ועל העברת התמורה למשרד הביטחון, בהתאם להסכם שנחתם.​