Close search

עיסוק באמצעי הצפנה

​​​​מדינת ישראל מסדירה את העיסוק באמצעי הצפנה באמצעות "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) התשל"ה 1974", להלן ה"צו" או "צו הצופן".

לשם הסדרת תחום עיסוק זה, פועל במשרד הביטחון מערך פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה, תחת אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני. מטרת הסדרת העיסוק באמצעי הצפנה הינה לאפשר לתעשיית ההצפנה הישראלית שהיא מהמתקדמות בעולם, לפתח, לייצר, למכור ולייצא את מוצריה תוך שמירה על אינטרסים הנוגעים לביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.

מערך פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה פועל תוך מאמץ לאזן כראוי בין צרכי הפרט והתעשייה לבין הצורך בקיום פיקוח מתאים על תפוצת אמצעי הצפנה בארץ ובעולם.

המסגרת המשפטית

הצו בדבר הסדר העיסוק באמצעי הצפנה הינו צו משנת 1974 (התשל"ה), אשר נחתם על-ידי שר הביטחון מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים התשי"ח 1957. לצו נלוותה אכרזת פיקוח על אמצעי הצפנה, שבה הוכרז העיסוק באמצעי הצפנה כשירות בר פיקוח.

בשנת 1998 תוקן הצו המקורי ומתוקף הצו המתוקן הועבר נושא הפיקוח על אמצעי הצפנה מקצין קשר ראשי בצה"ל לסמכותו של מנכ"ל משרד הביטחון. לצו נלוותה אכרזת פיקוח מעודכנת אשר החליפה את אכרזת הפיקוח המקורית.

על-פי הצו, לא יעסוק אדם באמצעי הצפנה מבלי שיקבל לשם כך רישיון מאת מנכ"ל משרד הביטחון. כמו כן, מכיל הצו הגדרה מקיפה למונח עיסוק בהצפנה הכוללת בין השאר: פיתוח, ייצור, שילוב, מכירה יבוא, וייצוא של אמצעי הצפנה.

הערה: אין במתן רישיון עיסוק באמצעי הצפנה בכדי לפטור את המבקש מעמידה בכל דרישה אחרת הקבועה בדין, לרבות קבלת כל היתר או רישיון מכוח חקיקה אחרת.

 

מדוע מפקחת מדינת ישראל על העיסוק בהצפנה מסחרית

הצפנה מסחרית, כמו גם הטכנולוגיה בתחום זה, נחשבת בקרב מדינות העולם כבעלות מאפיינים "דו-שימושיים" (Dual-Use), אשר יש לפקח על העיסוק בהם. מדובר בטכנולוגיות, במוצרים ובידע המשמשים ככלל לצורך אזרחי (מסחרי או פרטי), אך ניתן לעשות בהם גם שימוש צבאי וביטחוני. החשש הינו כי מכינות תומכות טרור, ארגוני טרור וגורמים פליליים יעשו שימוש באמצעי הצפנה לצורך מטרות פסולות.

במשרד הביטחון מודעים לכך שהצפנה מסחרית אשר פותחה על-ידי גורמים מסחריים למטרות מסחריות אינה מוצר צבאי. לכן, מאחר ומדובר במוצר אזרחי - מערך הפיקוח על אמצעי הצפנה מסחריים אלו שונה ממערך הפיקוח על היצוא הביטחוני. צו הצופן המעודכן הביא להוצאת אמצעי ההצפנה מצו הפיקוח על היצוא הביטחוני, ושונתה הגדרתם של אמצעי הצפנה כאמצעי לחימה הנתונים לפיקוח מערך הפיקוח על הייצוא הביטחוני. כך נוהגות גם מדינות אחרות.

 

יישום הפיקוח והרישוי

לצורך הפעלת סמכויות מנכ"ל משרד הביטחון, מורה צו הצופן על הקמת ועדה מייעצת בנושא העיסוק באמצעי הצפנה.

בראשות הוועדה המייעצת עומד עובד בכיר במשרד הביטחון, אשר מונה לצורך כך על-ידי המנכ"ל. יו"ר הוועדה המייעצת היא ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון, רחל חן, ובין חברי הוועדה המייעצת ישנו גם נציג ציבור.

במסגרת עבודתה דנה הוועדה המייעצת כל הקשור למדיניות הסדרת הפיקוח והרישוי באמצעי הצפנה ובסמכותה להמליץ המלצות למנכ"ל בתחום.

במסגרת אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון פועל תחום עצמאי העוסק בנושא פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה, אשר אמון על קיום הקשר עם התעשייה, קליטת הבקשות והטיפול בהן, הפצת מדיניות הפיקוח הסברתה ואכיפתה.

 

הרפורמה בפיקוח על העיסוק באמצעי הצפנה

עם תיקון צו הצופן והעברת האחריות לטיפול בהסדר העיסוק באמצעי הצפנה למשרד הביטחון בוצעו מספר רפורמות:

 • סמכות הרישוי והפיקוח הועברה לאחריות רשות רישוי אזרחית - מצה"ל למשרד הביטחון. 

 • אמצעי הצפנה מסחריים הוצאו מצו הפיקוח על הייצוא הביטחוני - הם אינם נחשבים עוד לאמצעי לחימה.

 • הוגדרו שלושה סוגי רישיונות לעיסוק בהצפנה: רישיון כללי, רישיון מיוחד ורישיון מוגבל. סוגי הרישיונות השונים נועדו לאפשר מענה הולם לבקשות בעלות מאפיינים שונים. 

 • נקבע כי בסמכותו של מנכ"ל משרד הביטחון להכריז על אמצעי הצפנה כ"אמצעי חופשי" ובכך לשחררו מפיקוח. 

 • ​הוקמה ועדה מייעצת למנכ"ל משרד הביטחון לנושאי הצפנה ואחד מחבריה נציג ציבור.

בנוסף פורסמה מדיניות פיקוח מעודכנת:

 • רפורמה מקיפה בפיקוח על ייצוא אמצעי הצפנה מסחריים פורסמה והופצה לציבור בנובמבר 1999. 

 • פרסום מדיניות פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה מסחריים חדשה, המציגה רפורמה בפיקוח בתוך תחומי מדינת ישראל והקלות בתחומי עיסוק, כגון שימוש, ייבוא, מכירה בארץ, והפצה. רפורמה זו פורסמה והופצה לציבור בספטמבר 2000.

 • רפורמה נוספת שמטרתה להקל על יבואנים של ציוד מחשבים ותקשורת, אשר משולבים בהם אמצעי הצפנה מסחריים. רפורמה זו פורסמה והופצה לציבור ביולי 2001, בתאום עם היבואנים עצמם.

 • יישום המדיניות החדשה הביאה לירידה משמעותית בכמות הבקשות לקבלת רישיונות ייצוא. יצואן נדרש לפנות לקבלת רישיון ייצוא לגבי אמצעי הצפנה מסחרי מסוים פעם בשנה לעומת חובתו בעבר, לפנות בנפרד לגבי כל עסקת מכירה.

 

סוגי רישיונות עיסוק ו"אמצעים חופשיים"

לצורך עיסוק באמצעי הצפנה נקבעו שלושה סוגי רישיונות:

רישיון מוגבל – רישיון המטיל מגבלות על העיסוק באמצעי הצפנה. המגבלות יכולות להינתן לעניין סוגי העיסוק המותרים, ואופי המכירות המותרות (הגבלת מכירה למדינות ולמגזרים מסוימים בלבד). ככלל תוקף רישיון מוגבל הוא לשנה.

רישיון מיוחד – רישיון לעיסוק ספציפי, בדרך כלל למקרים של מכירה ללקוחות החורגים מההגבלות שניתנו למבקש ברישיון מוגבל. ככלל תוקף רישיון מיוחד הוא לשנה.

רישיון כללי - רישיון עבור אמצעי הצפנה מסוים המאפשר עיסוק חופשי באמצעי ההצפנה (למעט פעולות שינוי ושילוב היוצרים למעשה אמצעי הצפנה חדש אשר יש לבקש עבורו רשיון עיסוק בהצפנה). מכירת אמצעי הצפנה זה הינה חופשית וללא דיווח. תוקף רישיון כללי הוא ללא הגבלת זמן.

אמצעי חופשי – אמצעי חופשי הינו אמצעי הצפנה, אשר לגביו ניתן רישיון כללי או שהכריז עליו המנכ"ל כעל אמצעי חופשי. לאחר שהוכרז אמצעי הצפנה כאמצעי חופשי לא חלים לגביו כל מגבלות בהיבט הפיקוח והרישוי. רשימת אמצעי ההצפנה שהוכרזו כחופשיים מעודכנת מעת לעת ומתפרסמת ברשומות הממשלה ובאתר זה.

למעבר לצפייה והורדה של רשימת האמצעים החופשיים המעודכנת - לחץ/י כאן

 

הגשת בקשה לקבלת רישיון עיסוק בהצפנה

ניתן להגיש בקשה בתהליך ממוחשב ומקוון. למעבר להגשת בקשה מקוונת – לחץ/י כאן

במדור טפסים ונהלים באתר זה ניתן למצוא את כל הדרוש לצורך הגשת בקשה לקבלת רישיון עיסוק בהצפנה:

א. טופס בקשה

ב. הצהרת מבקש הרישיון

טופס הבקשה מהווה רשימת תיוג, אשר תפקידה לסייע למבקש לקבל רישיון עיסוק בהצפנה מסחרית. הטופס מתאים להגשת בקשה לכל סוגי העיסוק בהצפנה מסחרית. יש להשלים את הפרטים הנדרשים בסעיפים השונים. כמו כן, ניתן לערוך את הקובץ ולהתאימו לתרחיש לגביו מבקשת החברה רישיון עיסוק בהצפנה.

בנוסף לטופס הבקשה, יש להעביר למשרדנו את הצהרת המבקש לעסוק באמצעי הצפנה מסחרי בדואר רשום, ובמקביל לשלוח בפקס או בדוא"ל. במסגרת הצהרה זו, מצהיר המבקש על נכונות הפרטים המועברים למשרד הביטחון במסגרת הבקשה. ההצהרה הינה חד פעמית ולא תידרש בעת הגשת בקשות נוספות.

לטופס הבקשה המלא יש לצרף מסמך טכני מפורט לגבי המוצר / אמצעי ההצפנה לגביו מבוקש הרישיון.

האפשרויות להגשת טופס הבקשה והמידע הטכני הנלווה:

דוא"ל: gilm@mod.gov.il​ /ornit_gabbay@mod.gov.il​ / maxim_geller@mod.gov.il​​

הערה: התקשורת בדואר אלקטרוני אינה מאובטחת, ולכן העברת המידע תיעשה על-פי שיקול דעתם של הפונים ועל אחריותם.

דואר רשום

פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה

אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני

משרד הביטחון

ת"ד 7093, הקריה, תל אביב 6107002.

באמצעות שליח

יש לתאם מראש מסירת קובץ על-ידי שליח בטלפון שמספרו 03-6977458.

 

שמירת סודיות

בדיקת אמצעי ההצפנה מבוצעת מכח סמכות מנכ"ל משרד הביטחון במסגרת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (פיקוח על אמצעי הצפנה) התשל"ה 1974, ולצורכי ביצוע הצו בלבד.

המידע הנמסר על-ידי מבקש הרישיון משמש לצורכי בדיקת אמצעי ההצפנה במסגרת הליך הרישוי. הבדיקה עצמה מבוצעת על-ידי צוות מצומצם, שהוסמך לצורך כך ומחויב לסודיות המידע שנמסר.משרד הביטחון רואה במידע הנמסר במסגרת דיווחי מבקש הרישיון, לרבות מידע הנוגע למכירות, מידע סודי-מסחרי וינהג בו בהתאם.

  

חידוש רישיון עיסוק בהצפנה

תוקפו של רישיון מוגבל או רישיון מיוחד בדרך כלל שנה אחת. להלן הפעולות אותן יש לבצע על מנת לחדש את הרישיון:

1. הרישיון ניתן למוצר או אמצעי הצפנה ספציפי. יש לערוך בדיקה יסודית פנימית בחברה ולבדוק שלא חלו שינויים ברכיבי ההצפנה במוצר. לדוגמה: הוספת אלגוריתמים חדשים, שינוי אורכי מפתח הצפנה, שינוי ממשקי ההצפנה או כל שינוי אחר מהותי הקשור לשימוש בהצפנה במוצר.

2. אם לא חל כל שינוי כאמור לעיל, יש לפנות למשרד הביטחון בדואר אלקטרוני, בפקס או במכתב בנוסח הבא: "הנני מבקש לחדש את רישיון העיסוק בהצפנה אשר ניתן לחברתנו (שם החברה), למוצר (שם המוצר), בתאריך (התאריך המופיע על הרישיון) סימוכין (מספר הסימוכין המופיע על הרישיון)". "הנני מצהיר בזאת כי לא חלו שינויים ברכיבי ההצפנה במוצר כפי שהוגשו לבדיקתכם בעת קבלת הרישיון".​

3. במקרה בו חלו שינויים ברכיבי ההצפנה במוצר אשר מבקשים לחדש את רישיון העיסוק שניתן לגביו, יש לעדכן את משרד הביטחון בשינויים אלו. העדכון צריך להיות מפורט וממצה מבחינה טכנולוגית לכן הדרך הנוחה והמומלצת לעשות זאת הינה באמצעות הגשת טופס בקשה לקבלת רישיון חדש לעיסוק בהצפנה.

*להגשת בקשה בתהליך ממוחשב ומקוון - לחץ/י כאן

 

מדיניות הפיקוח

שימוש

מדיניות הפיקוח מבדילה בין שימוש עצמי באמצעי הצפנה לבין שימוש אחר. שימוש עצמי הינו שימוש באמצעי הצפנה אזרחי לצורכו של אדם מסוים (או חברה, ארגון, עמותה וכד'), ללא העברת אמצעי ההצפנה לאחר. רישיון עיסוק בהצפנה לא נדרש לצורך שימוש עצמי באמצעי הצפנה. כל שימוש אחר כגון, פיתוח, הפצה, מכירה וייצוא מחייב הגשת בקשה לקבלת רישיון עיסוק בהצפנה.

בנוסף, כל אדם (לרבות בעל מאגר מידע רשום כדין) יהיה פטור מקבלת רישיון עיסוק לשימוש (עצמי) באמצעי הצפנה מסחרי בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1. רכש את מוצר או אמצעי ההצפנה בישראל מבעל רישיון מכח צו הצופן למכירה והפצה של אמצעי הצפנה מסחריים (להלן: "בעל רישיון").

2. אם המוצר או אמצעי ההצפנה "הורד" מרשת האינטרנט לצורכי שימוש (עצמי) לאבטחת מידע, או לחתימה אלקטרונית. 

אנו ממליצים לפנות למשרדנו בכל שאלה או התלבטות הקשורה לנושא הגדרת שימוש עצמי. תיאור התרחיש, שבמסגרתו ייעשה שימוש באמצעי הצפנה, בפני גורמי המקצוע במשרדנו יסייע בקביעה האם נדרש לפעילות זו רישיון עיסוק או שלא נדרש רישיון עיסוק לפעילות.

פיתוח וייצור

אדם המבקש לפתח אמצעי הצפנה מסחרי ויפנה בבקשה לקבלת רישיון עיסוק, יקבל רישיון לפיתוח וייצור. אדם אשר "יוריד" אמצעי הצפנה או מנגנון הצפנה מרשת האינטרנט לצורך פיתוח או שילוב המנגנון במוצר, עליו לפנות אלינו לצורך קבלת רישיון עיסוק לפיתוח, ייצור ו/או שילוב. תקפות הרישיון תותנה בביצוע בדיקות טכניות למוצר.

יבוא, מכירה והפצה בישראל

על מנת לייבא לישראל אמצעי הצפנה, יש לפנות למשרד הביטחון ולבקש רישיון עיסוק מתאים, טרם ביצוע פעולת הייבוא. אדם המחזיק ברישיון עיסוק לייבוא ומבקש למכור אמצעי הצפנה מסחרי, יקבל רישיון עיסוק למכירה והפצה של אמצעי ההצפנה, בתחומי מדינת ישראל.

במקרה של בקשה למכירת אמצעי הצפנה מסחרי לגורם הנמצא בתחום הרשות הפלסטינית, יפנה המבקש, בטרם המכירה, למשרד הביטחון בבקשה לקבלת רישיון עיסוק מיוחד למכירה לרשות הפלסטינית.

יבואן המייבא מוצרים רבים, בהם משולבים מנגנוני הצפנה, רשאי לבחור במסלול ייבוא ייחודי, במסגרתו הוא רשאי להעביר את רשימת המוצרים לעיון מוקדם במשרד הביטחון. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:

א. שם המוצר

ב. ייעודו

ג. מנגנוני ההצפנה ואורכי המפתח הרלוונטיים לכל מנגנון במוצר.

על היבואן מוטלת החובה לעדכן את משרד הביטחון לגבי כל שינוי ברשימת המוצרים, תוספת מוצרים חדשים וכן שינויים שנערכים במוצרים הקיימים.

משרד הביטחון יודיע ליבואן לגבי אילו מוצרים נדרש הליך רישוי רגיל (מוקדם - בטרם היבוא לישראל); לגבי יתר המוצרים באפשרות היבואן להגיש בקשה לרישוי בדיעבד, לאחר הייבוא לישראל. במקרה זה, יתחייב היבואן לפנות בבקשה לקבלת רישיון עיסוק בהצפנה (בדיעבד) הכוללת את המידע הטכני הנדרש על המוצר, תוך 14 ימים מייבוא המוצר לישראל.

מפיצי משנה בישראל

מפיץ משנה הינו מי שעוסק במכירה והפצה בתחומי מדינת ישראל של אמצעי הצפנה, אשר הובאו לישראל על-ידי בעל רישיון.

מפיצי משנה יהיו פטורים מקבלת רישיון עיסוק למכירה והפצה של אמצעי הצפנה בישראל, בהתקיים התנאים הבאים:

 1. היבואן מחזיק ברישיון עיסוק בהצפנה. 

 2. קיומה של התחייבות חוזית של מפיץ המשנה לבעל הרישיון, לפיה ידוע למפיץ המשנה כי עליו לפעול בהתאם למדיניות משרד הביטחון, למעט הצורך בקבלת רישיון.

 3. קיומה של התחייבות מפיץ המשנה להעברת נתוני המכירות לבעל הרישיון.

 4. נתוני המכירות של אמצעי ההצפנה המסחריים יישמרו בחזקת בעל הרישיון (היבואן), וידווחו למשרד הביטחון על-פי דרישה.

 5. רשימת המפיצים תועבר על-ידי היבואן למשרד הביטחון ותעודכן מעת לעת על-ידי בעל הרישיון (היבואן).

​ייצוא

א. בכפוף להוראות צו הצופן, ובכללם חובת הגשת הבקשה לרישיון עיסוק באמצעי הצפנה ובחינת הבקשה על-ידי משרד הביטחון, יקבלו המבקשים רישיון לייצוא אמצעי הצפנה מסחריים, ללא מגבלות אורך מפתח, עבור כל סוגי המשתמשים הלא–ממשלתיים לרוב מדינות העולם.

ב. בחלק ממדינות העולם יהיה הרישיון תקף גם לגבי משתמשים ממשלתיים.

ג. למספר מצומצם של מדינות לא יינתנו רישיונות לייצוא אמצעי הצפנה.

ד. חלה חובת דיווח למשרד הביטחון של העוסקים בייצוא אמצעי הצפנה. מתוכנת הדיווח נקבעת על-ידי משרד הביטחון.

ה. רישיון ייצוא אמצעי הצפנה יינתן לאחר בחינה של משרד הביטחון.

ו. חידוש הרישיון יידרש מדי שנה, או כפי שיקבע מנכ"ל משרד הביטחון.

ז. ייצוא ידע וטכנולוגיה של אמצעי הצפנה מחייב הגשת בקשה לקבלת רישיון ייצוא.

 

דיווחי מכירות

דיווח לגבי מכירות בישראל/עסקאות בישראל  - נתוני המכירות של אמצעי ההצפנה המסחריים יישמרו בחזקת בעל הרישיון וידווחו למשרד הביטחון, על-פי דרישת משרד הביטחון, ולא באופן יזום על-ידי בעל הרישיון. בעל הרישיון אינו נדרש לשמור נתונים לגבי מכירות לגורמים הבאים:

א. מוסדות פיננסיים המפוקחים על-ידי המדינה, על-פי חוק כגון, בנקים וחברות ביטוח.

ב. בתי חולים ומוסדות רפואיים המפוקחים על-ידי המדינה, על-פי חוק.

ג. מוסדות להשכלה גבוהה המפוקחים על-ידי המדינה, על-פי חוק.

ד. משרדי ממשלה

ה. גופי מערכות הביטחון, צה"ל ומשטרת ישראל.


דיווח לגבי עסקאות ייצוא – חלה חובת דיווח למשרד הביטחון של העוסקים בייצוא אמצעי הצפנה על כל עסקת ייצוא. מתכונת הדיווח נקבעת על-ידי משרד הביטחון. את הדיווח יש להעביר מדי רבעון למשרד הביטחון על גבי קובץ דיווח תקופתי. להורדת קובץ דיווח תקופתי -  לחץ/י כאן

הצהרת משתמש סופי

במקרים מסוימים תידרש הצהרת שימוש/משתמש סופי חתומה על-ידי הלקוח. לדוגמה לנוסח בעברית  - לחץ/י כאן, לאנגלית – לחץ/י כאן. על הלקוח להעביר את ההצהרה החתומה למבקש הרישיון מודפסת על גבי נייר רשמי של הלקוח. את ההצהרה החתומה ניתן להעביר למשרדנו בדואר אלקטרוני, בדואר רשום או בפקס. דוגמאות למקרים בהם יש להגיש הצהרת משתמש סופי:

א. בעת הגשת בקשה לקבלת רישיון מיוחד לייצוא אמצעי הצפנה לגורמים ממשלתיים בחלק ממדינות העולם, כפי שיפורט הרישיון העיסוק המוגבל שניתן למבקש הרישיון.

ב. בעת הגשת בקשה לקבלת רישיון מיוחד למכירת אמצעי הצפנה לגורם הנמצא בתחומי הרשות הפלסטינית.

ג. במקרים נוספים על-פי החלטת משרד הביטחון וכפי שיפורט ברישיון המוגבל שניתן למבקש הרישיון.​