Close search

מידע כללי

אתר קהילת היצואנים הביטחוניים E-Community (ובקיצור E-com), הינו אתר אינטרנט ייעודי עבור קהילת היצואנים הביטחוניים. האתר הוקם על-ידי אגף סיב"ט ואגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון.

האתר מיועד לשמש כבסיס לשותפות של הקהילה העוסקת בייצוא הביטחוני, ונותן אפשרות לשיתוף במידע, יצירת קשר בין השותפים, שירותי ממשל זמין, שיפור ממשקי עבודה, שקיפות ונגישות למידע רלוונטי בזמן אמת.

קהלי היעד:

 • תעשיות ביטחוניות הרשומות במרשם הייצוא הביטחוני.

 • בעלי תפקידים העוסקים בייצוא ביטחוני במשרד הביטחון.

 • נציגי משרד הביטחון בחו"ל ונספחי צה"ל.

השימוש באתר קהילת היצואנים הביטחוניים הינו אך ורק לחברות ולעובדים הרשומים במרשם הייצוא הביטחוני באגף הפיקוח על הייצוא ו/או לעובדים של משרד הביטחון, המעורבים בתהליך הייצוא הביטחוני.

מה ניתן למצוא באתר?

 • מידע עסקי ומידע אודות מכרזים בינלאומיים.

 • לוח אירועים צפויים, כגון ביקורים, תערוכות, כנסים ועוד.

 • סקירות ביטחוניות והערכת צרכים של מדינות ושל תחומים נבחרים.

 • סיכומי ביקור ותובנות ממפגשים עם לקוחות זרים.

 • עיקרי תובנות מדיווחים של נציגי משרד הביטחון ושל נספחים צבאיים בחו"ל.

 • מבזקי חדשות מהעולם בנושא שיווק ביטחוני.

 • בלוג ראש אגף סיב"ט/ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני.

 • בלוג טכנולוגי בנושאים הקשורים לפיקוח על הייצוא הביטחוני.

 • צפייה בסטאטוס בקשות לרישיות שיווק – ליצואנים המורשים על-ידי אגף הפיקוח על הייצוא בלבד.