Close search

יצירת קשרים עם גורמים מחו"ל

אורחים בדרגים שונים מרחבי העולם מגיעים לביקורים במערכת הביטחון ובתעשיות, הן ביוזמת מערכת הביטחון, הן ביוזמת התעשיות עצמן והן ביוזמת סיב"ט. מעת לעת עורך סיב"ט סמינרים וכנסים מקצועיים המיועדים ללקוחות זרים נבחרים. ​

לביקורים אלו השפעה רבה על קידום היצוא הביטחוני, שכן הם מאפשרים לאורחים להתרשם ממוצרי התעשיות הביטחוניות באופן הממחיש את יכולתן בצורה הקרובה ביותר לפעילותן בזמן אמת.

ביקורים רבים נערכים בתעשיות וביחידות צה"ל השונות עבור לקוחות המבקשים לצפות במערכות או באמצעי לחימה מבצעיים שונים מתוצרת התעשיות הביטחוניות. ביקורים אלו מאפשרים לאורחים להתרשם ממוצרי התעשיות הביטחוניות ולעתים הם כוללים הדגמות כגון: הטסה, נסיעה ברק"ם, השטה וכדומה.

ככלל, על מנת לתאם ביקור של אורח מחו"ל במשרד הביטחון ו/או בצה"ל על היצואן לפנות ליחידות הגיאוגרפיות המתאימות בסיב"ט, בהתאם למדינה ממנה מגיע האורח. כאשר האורח המגיע לביקור עוסק ברכש עודפי ציוד וצה"ל, על היצואן לפנות ליחידה לשיווק ולמכירת מערכות וציוד צה"ל. לפרטי יצירת קשר עם יחידות סיב"ט השונות - לחץ/י כאן

סוגי מבקרים

במסגרת ביקורים אלו מגיעים אורחים הממלאים תפקידים שונים. את בעלי התפקידים ניתן לחלק ל-3 קבוצות עיקריות:

אורחים ברמה א'

שר/סגן שר/תת שר/מנכ"ל משרד ההגנה/ משרד הביטחון או כל אורח אחר שיש למערכת הביטחון עניין לארח אותו ברמה כזו, וכן קצינים בכירים מרמת גנרל 3 כוכבים. כמו כן, יכולים להשתתף בביקורים קצינים ברמה נמוכה יותר, בתנאי שהם ממלאים תפקידים המקבילים לתפקידים שהוזכרו.

אורחים ברמה ב'

אורחים מהממסד הביטחוני במדינות זרות, שאינם נכללים בהגדרת אורחים ברמה א', ובלבד שדרגתם אינה נמוכה מדרגת גנרל 2 כוכבים או דרגה אזרחית מקבילה.

האחריות הכוללת על ביקור אורחים ברמה א' + ב' חלה על האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון. חלקי הביקור הנוגעים לקידום הייצוא הביטחוני מתבצעים באחריות סיב"ט, בתיאום עם אגף ביטחוני-מדיני.

אורחים סטנדרטיים

אורחים ברמה הנמוכה מרמה ב', המגיעים לארץ על מנת להתעניין במוצרים של התעשיות הביטחוניות לשם רכישה אפשרית. אורחים אלו מטופלים באחריות כוללת של סיב"ט.

סוגי ביקורים

קיימים מספר סוגי ביקורים של אורחים מחו"ל, הנבדלים ביניהם בגורם היוזם את הביקור ובמידת המעורבות של מערכת הביטחון בביקור.

1. ביקור ביוזמת היצואן, ללא מעורבות מערכת הביטחון -  ההזמנה והביקור של האורח בארץ מתבצעים ביוזמת היצואן, והאורח מבקר בתעשייה המזמינה בלבד. בביקור מסוג זה עם אורח ברמה א' או ב', על היצואן לעדכן את היחידה הגיאוגראפית בסיב"ט.

 • על היצואן לוודא שקיים ברשותו רישיון שיווק תקף עבור המוצרים שברצונו להציג לאורח מחו"ל.

 • רישיון שיווק הנו תנאי הכרחי גם עבור ביקורים פרטיים של אורחים מחו"ל.

 • כאשר רמת הסיווג היא מעל בלמ"ס, על היצואן לקבל אישור ביטחוני ממלמ"ב, לרמת החשיפה המותרת לאורחים הזרים.

2. ביקור ביוזמת היצואן, ביוזמת מערכת הביטחון - ההזמנה והביקור של האורח בארץ מתבצעים ביוזמת היצואן, אך הנ"ל מעוניין שההזמנה תיחתם ותוגש לאורח על-ידי נציג רשמי של משרד הביטחון. משרד הביטחון מאפשר הוצאת הזמנה מסוג זה, כאשר האורח בכיר וכאשר ביקש לקבל הזמנה רשמית, או כאשר הנוהל בארץ מחייב הזמנה מגורם רשמי. בביקור מסוג זה על היצואן לפנות ליחידה הגיאוגראפית המתאימה בסיב"ט, כאשר האורח, בהתאם לדרגתו, נדרש לבקר גם במשרד הביטחון וביחידות צה"ל.

 • על היצואן לוודא שקיים ברשותו רישיון שיווק תקף עבור המוצרים שברצונו להציג לאורח הבכיר.

 • לשם תיאום הביקור על היצואן להעביר לסיב"ט בקשה בכתב, 30 יום לפחות לפני מועד הביקור המתוכנן.

 • על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים: מטרת הביקור, תאריך מיועד לביקור, סיווג ביטחוני של הביקור, פרטי המבקרים (שם, דרגה, תפקיד וקורות חיים), היחידות בצה"ל שבהן נדרש הביקור ורשימת המשתתפים מטעם התעשייה.

 • סיב"ט יקבע את מתכונת הביקור, בהתאם למדיניות משרד הביטחון ובהתחשב בכלל הבקשות והאילוצים. טרם ביצוע הביקור יעביר סיב"ט עדכון של עלויות הביקור, כולל עמלת סיב"ט. 

 • סיב"ט רשאי לכלול תעשיות נוספות במסגרת ביקור האורח מחו"ל, תוך תיאום ועדכון התעשייה היוזמת אשר תזכה לעדיפות בתכנית הביקור.

 • היצואן יידרש לשלם מראש את עלויות הביקור, בהתאם לשיטת התמחור האחידה הנהוגה במשרד הביטחון. תמחור זה כולל הוצאות ישירות ועקיפות בגין השימוש באמצעים הנדרשים (כגון: שעות טיסה, הפעלת חימוש, שעות עבודה של אנשי צבא וכדומה).

 • במקרים חריגים יתבקש היצואן לצרף מכתב התחייבות לכיסוי העלויות, במקום תשלום מראש.

 • הסעת האורחים לביקור במשרד הביטחון ובצה"ל הנה באחריות היצואן בלבד.

 • לאחר הביקור, על היצואן לעדכן את היחידה הגיאוגראפית על תוצאותיו.

3. ביקור בתעשיות הביטחוניות, ביוזמת מערכת הביטחון - לעתים מערכת הביטחון יוזמת ביקורים של אורחים זרים בישראל, הכוללים גם ביקורים בתעשיות הביטחוניות. במקרים אלו  סיב"ט פונה לתעשיות הביטחוניות המתאימות לדרישות הביקור.

 • במקרה והיצואן מעוניין לקיים את הביקור, עליו להעביר ליחידה הגיאוגראפית הצעה לתכנית ביקור הכוללת מטרות, תכנים ושמות המארחים מטעם התעשייה.

 • יש לצרף  לתכנית הביקור צילום של רישיונות השיווק עבור כלל המוצרים שבכוונתו להציג.

 • לתיאום הביקור, יטפל סיב"ט בקבלת האישורים הנדרשים ממערכת הביטחון.

 • ככלל, כאשר הביקור הוא ביוזמת משרד הביטחון, יכוסו עלויות הביקור על-ידי משרד הביטחון. לעתים רחוקות, עלות הביקור תכוסה במשותף על ידי משרד הביטחון והתעשייה.

 • לאחר הביקור, על היצואן לעדכן את היחידה הגיאוגראפית על תוצאותיו.

4.  ביקור בתעשיות הביטחוניות, ביוזמת גורמים מחו"ל - קיימים ביקורים המתבצעים ביוזמת גורמים זרים המביעים את רצונם לקיום ביקור בארץ, כולל ביקור בתעשיות הביטחוניות. במקרה זה סיב"ט פונה לתעשיות הביטחוניות המתאימות לדרישות הביקור ו/או לתעשיות הביטחוניות שהאורחים הביעו עניין לבקר בהן.

 • במקרה והיצאן מעוניין לקיים את הביקור עליו להעביר ליחידה הגיאוגראפית הצעה לתכנית ביקור הכוללת מטרות, תכנים ושמות המארחים מטעם התעשייה.

 • יש לצרף לתכנית הביקור צילום של רישיונות השיווק עבור כלל המוצרים שבכוונתו להציג.

 • לתיאום הביקור, יטפל סיב"ט בקבלת האישורים הנדרשים ממערכת הביטחון.

 • לעתים יידרש היצואן להשתתף בעלויות הביקור, בהתאם לסיכום שנוסח בכתב מראש, ובאופן יחסי לזמן הביקור בתעשייה. 

 • לאחר הביקור, עליו לעדכן את היחידה הגיאוגראפית על תוצאותיו.

ככלל, כאשר הביקור מתבצע במספר תעשיות, יחולקו העלויות באופן יחסי, בהתאם למשך הביקור בכל אחת מהתעשיות.