Close search

הוצאת מומחים לחו"ל

קיימים מקרים בהם יהיה צורך לצרף מומחים ממשרד הביטחון או מצה"ל למשלחות מטעם היצואן, לפגישות עם לקוחות זרים בחו"ל. צירוף מומחים ממערכת הביטחון יכול להיות לצרכים שונים, כגון מאמצי שיווק של מוצרי התעשיות או לשם ייעוץ והדרכת הלקוחות הזרים בתפעול מערכת הנמצאת בשימוש צה"ל.​

נסיעת המומחים במקרים מסוג זה תמומן על-ידי היצואן, המבקש את הוצאת המומחה לחו"ל, ולא על ידי משרד הביטחון.

בדרך כלל, בצירוף מומחים הכוונה היא לקצינים מנוסים מצה"ל, המכירים מערכות ואמל"ח מתוקף תפקידם או הבקיאים בתחום העניין הנדרש על-ידי הלקוחות הזרים למשל, ייעוץ  או הדרכה. גם אזרחים עובדי צה"ל, נגדים בצה"ל או מומחים ממשרד הביטחון מתאימים למטרה זו.

כיצד ניתן לבקש סיוע בהוצאת מומחה לחו"ל?
במקרה וברצון היצואן להסתייע במומחה ממערכת הביטחון, על מנת לקדם את יצואו הביטחוני, עליו לפנות ליחידה הגיאוגראפית המתאימה בסיב"ט, בהתאם למדינת היעד לנסיעה. עליו לבצע את הפנייה 30 יום לפחות לפני מועד הנסיעה, על מנת לאפשר בחינה מדוקדקת של הבקשה ושל ההתארגנות הנדרשת לביצועה. לפרטי יצירת קשר עם יחידות סיב"ט השונות - לחץ/י כאן

הבקשה צריכה לכלול את הפרטים הבאים:

• פרטי רישיון שיווק ביטחוני תקף, בהתאם למדינת היעד ולמוצר שעבורו נדרש סיוע המומחה.
• יעד הנסיעה
• תאריכים ליציאת המומחה ולחזרתו
• פירוט הצורך במומחה, כולל הכישורים הנדרשים ממנו
• התחייבות בכתב לממן את כל הוצאות הנסיעה ותנאי השירות של המומחה בחו"ל

אין לציין שם מומחה מסוים הנדרש לנסיעה. משרד הביטחון הוא הקובע את המומחה אשר יצטרף לנסיעה, בהתאם למאפיינים שביקשה התעשייה. חריגה מהוראה זו תוביל לפסילת המומחה לנסיעה, בהתאם להוראות צה"ל ומשרד הביטחון.

 

תהליך אישור הבקשה
בשלב זה תיבחן בקשת היצואן בסיב"ט, ותתבצע בדיקה לגבי התאמתה למדיניות העידוד והסיוע של משרד הביטחון.

הוצאת מומחה לחו"ל מחייבת שרשרת אישורים במשרד הביטחון ובצה"ל, כולל בחינה משפטית במשרד הביטחון לאישור הנסיעה ובחינה משפטית של הפרקליטות הצבאית, כאשר המומחה הינו מצה"ל. היחידה הגיאוגראפית המתאימה בסיב"ט תטפל בעבודת המטה מול צה"ל או משרד הביטחון, לאיתור המומחה המתאים ולקבלת כל האישורים הדרושים לשם יציאתו לחו"ל.

צה"ל או משרד הביטחון, בהתאם למומחה שנבחר, יתמחר את העלויות הנדרשות לשם הוצאתו לחו"ל. התמחור עבור הוצאת מומחה לחו"ל כולל הוצאות ישירות כגון, כרטיס טיסה, מלונות, אש"ל, רכב וכדומה. בנוסף, כולל התמחור הוצאות עקיפות נוספות כגון, עלות ימי עבודה של המומחה והתנאים הסוציאליים.

טרם נסיעת המומחה יעדכן אגף סיב"ט את היצואן לגבי העלויות הצפויות עבור הוצאתו לחו"ל. משרד הביטחון יזמין ויממן את כל ההוצאות הנדרשות טרם יציאת המומחה לחו"ל, כאשר על היצואן לאשר את כיסוי כל ההוצאות בכתב התחייבות החתום על-ידי מורשה חתימה מטעמו.

הכנות לקראת יציאת המומחה לחו"ל
לפני הנסיעה יקבל המומחה תדרוך אצל מנהל היחידה הגיאוגראפית בסיב"ט ויחתום על מסמך המאשר את קבלת התדרוך. בנוסף, על המומחה להתחייב כי לא יחרוג מתוכן הנושאים, אשר אושרו על-ידי משרד הביטחון.

נסיעת מומחה ושהייתו לחו"ל
במהלך שהותו בחו"ל כפוף המומחה מנהלתית לראש משלחת משרד הביטחון/ראש הנציגויות/הנספח הצבאי באותה מדינה.
• אין לאפשר למומחה שינוי מהמסלול שנקבע מראש.
• אין לאפשר למומחה שינוי בתנאי השירות, כפי שנקבעו על-ידי משרד הביטחון, אף על-פי שהנסיעה מומנה על-ידי היצואן.
• אין לגרום למומחה להציג השוואה בין מערכות אמל"ח דומות המיוצרות על-ידי מספר תעשיות ביטחוניות ישראליות.
• אין לגרום למומחה לניגוד עניינים בין עבודתו בצה"ל או במשרד הביטחון לבין האינטרסים של היצואן.
• אין להביא למעורבות של המומחה בהיבט העסקי בין התעשייה ללקוח.
• אם קיימות מערכות דומות בצה"ל או במשרד הביטחון בתעשיות מתחרות אחרות, יוכל המומחה לציין זאת.


על תנאי השירות של המומחה בחו"ל להיות כתנאי שירות של עובד משרד הביטחון. חל איסור להעניק למומחה טובות הנאה במהלך שהייתו בחו"ל, מכל סוג שהוא.

חזרת המומחה מחו"ל
עם שובו ארצה, יכין המומחה דו"ח סיכום על פעילותו בחו"ל, וימסור אותו לסיב"ט וליצואן בלבד. בשלב זה, ייערך עם המומחה חשבון הוצאות, ובהתאם להוצאותיו בפועל ישלים היצואן את העלויות בפועל או יזוכה, אם יתברר כי שילם מראש סכום גבוה מהנדרש. ההתחשבנות הכספית בקשר לנסיעת המומחה תתבצע ישירות בין משרד הביטחון ליצואן, ובשום פנים ואופן לא בין התעשייה לבין המומחה.