Close search

הנפקת מכתבי המלצה - דף תדריך ליצואן

​​אחת הדרכים בהן מסייע סיב"ט לקידום ולהרחבת הייצוא הביטחוני, היא באמצעות הנפקת מכתבי המלצה המיועדים עבור לקוחות זרים, בנוגע לציוד או לשירותים ביטחוניים שברצון היצואן לייצא. ניסיון העבר מלמד כי מכתב ההמלצה הוא בעל חשיבות רבה בעיני הלקוח הפוטנציאלי בחו"ל, והוא עשוי לסייע ליצואן באופן ניכר בקידום הייצוא ובהרחבתו.

 

הגדרה (מתוך חוברת ההדרכה ליצואנים הביטחוניים)

​"מכתב המלצה – מסמך רשמי של משרד הביטחון, בחתימת ראש סיב"ט, המתייחס למוצר או לשירות המוצע על ידי חברה/תעשייה, וכן מהווה אישור יצואן ביטחוני הרשום במרשם היצואנים באפ"י/משרד הביטחון. למכתב ההמלצה יש חשיבות רבה בעיני הלקוחות הפוטנציאליים בחו"ל, לאור המוניטין של מערכת הביטחון הישראלית וההערכה לצה"ל ולמוצרים שצה"ל משתמש בהם".