Close search

סיוע בקבלת חומרים מצה"ל

אגף סיב"ט מסייע לתעשיות הביטחוניות בקבלת חומרים ויזואליים מול דובר צה"ל. תעשיות המעוניינות לפרסם את מוצריהן, אשר נמצאים בשימוש בצה"ל וחייליו יכולים לצלם את מוצריהן או לקבל מידי צה"ל חומרים ויזואליים כגון, סרטים ותמונות.

לקבלת הסיוע יש להגיש בקשה לסיב"ט, הכוללת את שם המוצר, ייעודו, הצהרה מאת מנכ"ל התעשייה לפיה המוצר יוצר על-ידה וכן המטרה לשמה נועדו החומרים.

להגשת הבקשה יש לפנות לחטיבת התקשורת השיווקית בדואר אלקטרוני:

sibat_marcom@mod.gov.il