Close search

הדרכה וייעוץ לגורמים זרים

​מערכת הביטחון, באמצעות אגף סיב"ט, מסייעת בהדרכה וייעוץ לגורמי ממשל זרים רשמיים, שהם לקוחות פוטנציאליים לייצוא ביטחוני מישראל. השירות ניתן במסגרת מדיניות הסיוע של מערכת הביטחון או כחלק מעסקת ייצוא של התעשיות או מכירת ציוד צבאי, או במסגרת שיתוף פעולה צבאי עם צבאות זרים.

הסיוע ניתן באמצעות קציני צה"ל וגורמים נוספים, או על-ידי יצואנים המורשים לעסוק ביצוא ביטחוני, בהתאם לתחום הסיוע הנדרש. הסיוע הביטחוני הניתן לגורמים אלו הוא בתחומים: ייעוץ ביטחוני או צבאי, הדרכה ואימונים באמצעות קורסים וסיוע בלוחמה בטרור.

  • היוזמה לבקשת הסיוע יכולה להגיע למשרד הביטחון, באמצעות פנייה של גורמי ממשל זרים רשמיים או באמצעות היצואן.

  • היצואן עשוי להשתלב במתן הסיוע, בכולו או בחלקו, לתקופות זמן משתנות.

  • הסיוע יתבצע בארץ (במתקנים צבאיים או במתקנים של היצואן), או בחו"ל.

סיב"ט הנו הגורם המרכז את התיאום בין היצואן לבין הגורמים השונים במערכת הביטחון, כולל קבלת הסכמה לביצוע הסיוע מגורמים אלו. בנוסף, מרכז סיב"ט גם את עבודת המטה בנושא זה במערכת הביטחון, עד לסיום מתן הסיוע.

  • כאשר הסיוע ניתן על-ידי מערכת הביטחון, כלומר במתקני צה"ל או באמצעות גורמי ביטחון אחרים, יקבל סיב"ט את תמחור העלויות הצפויות, בהתאם לכללי התמחור האחיד הנהוג במערכת הביטחון, בהתחשב במרכיבים הבאים: ידע, שכר, שימוש בציוד ואמל"ח צה"ליים, לינה, אש"ל, הוצאות שוטפות, עזרי הדרכה, רכב, בדיקות רפואיות וכדומה. משרד הביטחון, באמצעות סיב"ט, יערוך עמך הסכם בהתאם לתמחור זה.

  • כאשר הסיוע נתבקש על-ידי  גורם רשמי זר, אשר פנה למשרד הביטחון, והוחלט בסיב"ט כי הוא יבוצע על-ידי יצואן ובמתקניו, יפנה סיב"ט ליצואן, אשר יגיש הצעת מחיר. הצעת המחיר תיבדק ותעוגן בהסכם כתוב. במקרים שבהם היצואן משולב בהליך מתן הסיוע לגורמים זרים, עליו לפנות לראש היחידה הגיאוגראפית המתאימה בסיב"ט, על-פי מדינת היעד, ולעדכנו בכל הקשור למהלך פעילותו בנושא, בארץ או בחו"ל.

היצואן המעניק סיוע בהדרכה וייעוץ לגורמים זרים חייב ברישיון שיווק ביטחוני וברישיון ייצוא ביטחוני בתוקף, התואם את הפעילויות אותן הוא מבצע. היצואן המבצע את הסיוע אחראים לסידורי הביטחון ולאבטחת המידע, בתיאום עם מלמ"ב. בנוסף, בעת שהסיוע ניתן בחו"ל, חייב היצואן לתאם את כל סידורי הביטחון גם עם הממונה על הביטחון במשרד החוץ.

לבירורים ולקבלת פרטים נוספים בנושא הדרכה וייעוץ לגורמים זרים רשמיים בנושאים ביטחוניים, ניתן לפנות ליחידה הגיאוגרפית הרלוונטית בסיב"ט. לפרטי יצירת קשר עם יחידות סיב"ט השונות - לחץ כאן