Close search

אבטחת איכות ממשלתית

​אבטחת איכות הינה חלק בלתי נפרד מתהליך הייצור של מוצר ביטחוני, המיועד לייצוא. אבטחת האיכות הסטנדרטית מתבצעת בדרך כלל במפעלי התעשיות הביטחוניות, ומטרתה להבטיח שהמוצרים השונים יעמדו בתקנים הנדרשים.

עם זאת, לעתים, כחלק מהזמנה או כתנאי להשתתפות במכרז, יידרש היצואן לבצע תהליך אבטחת איכות נוסף למוצר שאותו ברצונו לייצא, בהתאם לסטנדרטים ולתקנים של המדינה האחראית על ביצוע ההזמנה. משרד הביטחון, באמצעות אגף סיב"ט, מעמיד לרשות היצואן מבקרי איכות ישראלים מוסמכים לביצוע התהליך, במקום ביצוע של אבטחת איכות על-ידי בוחנים זרים.

היחידה לאבטחת איכות בסיב"ט
היחידה לאבטחת איכות באגף סיב"ט מוכרת ומקובלת בעולם בזכות היקף עבודותיה השוטפות ובזכות ההכרה האמריקאית והאירופאית שקיבלה למתן הדרכות, הכשרות והסמכות.

הצוות המקצועי ביחידה מורכב מבוחנים, אנשי צבא ואזרחים, בעלי ניסיון טכני, הנדסי ומעשי במגוון רחב של תחומים. בוחנים אלה עוברים הכשרה, קורסים, השתלמויות, חונכות וליווי מעשי. הצוותים פועלים בארץ בכל התחומים - החל מאל הרס, תחמושת, אבטחת תוכנה ועד לחומרים מורכבים והם ידועים בזכות יכולתם המקצועית להעריך סיכונים ולהתאים את הבחינות ללקוח ולמוצר.

היחידה מספקת פתרון מקצועי ואמין עבור לקוחות הדורשים אבטחת איכות ממשלתית. הצוותים המקומיים חוסכים בעלות הכוללת של אספקת מערכות ומוצרים ובעלות של הבאת צוותים מקצועיים מחו"ל.

תהליך אבטחת האיכות הממשלתית
אבטחת האיכות הממשלתית מתבצעת בעיקר עבור הזמנות משרד ההגנה של ארה"ב (D.O.D), אך אנשי סיב"ט מבצעים אבטחת איכות ממשלתית גם עבור מדינות נוספות.

כתנאי לקבלת סיוע באבטחת איכות ממשלתית, על היצואן להיות בעל רישיונות מתאימים, לרבות רישיון שיווק ורישיון ייצוא למדינה שעבורה נדרש ביצוע הפעילות. לאחר הצגת הרישיונות המתאימים והחוזה החתום המפרט את דרישות אבטחת האיכות הממשלתית, ייערך עם היצואן הסכם בכתב. לעתים, ייערך ההסכם ישירות מול המדינה הרוכשת. לאחר מכן, מבקרי אבטחת האיכות מטעם סיב"ט יבצעו את הבחינה, בהתאם להנחיות סיב"ט בלבד, לפי הקריטריונים שנקבעו בחוזה שנחתם בין היצואן ובין הלקוח הזר.

מעקב אחר פרויקטים בחוזי "ממשלה-ממשלה"
היחידה לאבטחת איכות בסיב"ט עוקבת אחר התקדמות הפרויקטים לייצוא בתעשיות הביטחוניות, שאגף סיב"ט קשור עמן בהסכמי "ממשלה-ממשלה" ובהסכמי "גב אל גב". המעקב בתעשיות מבוצע בנוסף למעקב השוטף של היחידה הגיאוגרפית, הנושאת באחריות לניהול הסכמי "ממשלה-ממשלה".

לבירורים ולקבלת פרטים נוספים בנושא אבטחת איכות ממשלתית למוצרי תעשיות ביטחוניות המיועדים לייצוא, ניתן לפנות לראש תחום אבטחת איכות: 

תחום אבטחת איכות:

צבי מרגלית

טלפון: ​03-6934189 ​
דוא"ל: ​

tzvi_margalit@mod.gov.il