Close search

סיוע במתן שירותים שונים

​​​​​​לעתים נדרש היצואן לבצע ביחידות צה"ל עבודות או ניסויים בציוד ביטחוני שברצונו לייצא. מערכת הביטחון מסייעת ליצואן בקידום הייצוא גם באמצעות מתן שירותים שונים וביניהם ביצוע עבודות או עריכת ניסויים ביחידות צה"ל. התיאום עם יחידות צה"ל למטרה זו מתבצע באמצעות אגף סיב"ט.

על-פי הנחיית משרד הביטחון, שירותים לגורמים אזרחיים ולתעשיות ביטחוניות, המעוניינים לבצע עבודות או לערוך ניסויים ביחידות צה"ל לשם קידום היצוא הביטחוני, יינתנו רק במקרים שבהם ניתן לקבל את השירות הנדרש באמצעות יחידות צה"ל בלבד. מגבלה זו נקבעה כדי שצה"ל לא יעסוק בתחומים שאינם באחריותו, וכדי למנוע תחרות של יחידות צה"ל בשוק האזרחי. תהליכי בדיקה מקצועיים נידונים במסגרת ועדה מיוחדת מחוץ לסיב"ט, הבוחנת את בקשות התעשייה.

אופן הגשת בקשה לסיוע

על מנת שאנשי סיב"ט יוכלו לעזור בתיאום מתן השירות הנדרש ליצואן, עליו לפנות בכתב אל האגף ולפרט את מהות הבקשה. הטיפול בבקשה יכול להתבצע רק כאשר ברשותו היתר שיווק מאגף הפיקוח על הייצוא.

על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

• פרטי היצואן: שם היצואן, כולל פרטי איש קשר מטעם היצואן.

• פרטי המוצר: שם המוצר, מס' היתר שיווק מאגף הפיקוח על הייצוא, סיווג ביטחוני של המוצר.

• פרטי הביקור: מטרת הביקור והתנאים מיוחדים הנדרשים לביצוע, במידה שיש: המקום, התאריך ושעות הביקור המבוקש.

• רשימת מבקרים ומלווים: פרטי המבקרים (כולל מס' דרכון של כל מבקר), רשימת המלווים מטעם היצואן.

כמו כן, יש להוסיף בבקשה כל פרט חיוני הנדרש לדעת היצואן, לשם תיאום השירות הנדרש.

לאיזו מחלקה עליי להפנות את הבקשה לשירות? 

              ​​​____ ______1.png
    ​      ​שירות שיווקי ​

​​               ____ _____2.png
     ​     שירות תעשייתי

​שירות שיווקי במיועד לעסקת ייצוא של תעשייה עם מדינה מסוימת (לדוגמא, ניסויים, ירי הצגה באמצעות אמל"ח צה"לי)​
                                   arrow.png
פנה אל היחידה הגיאוגרפית המתאימה, בהתאם למדינת היעד. לפרטי יצירת קשר עם יחידות סיב"ט השונות - לחץ/י כאן

 

שירות תעשייתי הנוגע לפרויקט המיועד לייצוא בעתיד ​(לדוגמה,עבודות ייצור, אחזקה ובדיקות מקצועיות)

              ​                   arrow.png
פנה לתחום קשר ומתן שירותים ביחידה הארצית למכירות 

ליצירת קשר ובירור מידע נוסף בנושא ניתן לפנות ליחידת השיווק ומכירת ציוד מערכות: 

סגן ראש סיב"ט וראש יחידת שיווק ומכירת ציוד מערכותענת בריל​
טלפון: ​03-6975754​​
דוא"ל:​anat_brill@mod.gov.il
סגן ראש היחידה לשיווק וראש החטיבה הבינלאומיתאורי כהן​
טלפון:​03-6972388​​
דוא"ל: ​uri_cohen@mod.gov.il

שים לב, הבקשה כוללת את כל הפרטים הנדרשים. אם יחסרו פרטים, הפנייה עלולה להתעכב.
​תהליך אישור הבקשה אורך כחודש מקבלת הפנייה בסיב"ט, ולכן מומלץ להעביר פנייה מוקדם ככל הניתן! 


תהליך אישור הבקשה ותשלום בפועל

בשלב זה תיבחן בקשת היצואן, בהתאם לקריטריונים שקבע משרד הביטחון. בקשות לסיוע במתן שירות שיווקי יאושרו על-ידי סיב"ט, בתיאום עם צה"ל. לעומת זאת, בקשות לסיוע במתן שירות תעשייתי ייבחנו ויאושרו על-ידי ועדה מיוחדת באגף מנהל ההרכשה והייצור במשרד הביטחון.


אם הבקשה לא אושרה, יקבל היצואן הודעה על כך בכתב. אם הבקשה אושרה יקבל היצואן באמצעות סיב"ט פנייה הכוללת תמחור של השירות המבוקש והתנאים הנלווים לאישור. בנוסף, ייערך עמו הסכם הכולל את הפרטים הבאים:

• היקף השירות

• תקופת הסיוע

• עלות

• התחייבות לתשלום כל ההוצאות בפועל

• הסדר ביטחונות

• הסדר ביטוח

תעשיות קטנות ובינוניות זכאיות להנחה בגין הדגמות וניסויים בצה"ל. גודל ההנחה משתנה בהתאם לסוג השירות וגודל התעשייה. לפרטים נוספים יש לפנות לסיב"ט.

בעסקאות פשוטות ייחתם מול היצואן הסכם סטנדרטי. לעומת זאת, במקרים מורכבים או בבקשות למתן שירות שעלותו גבוהה, ינוסח עבורו הסכם ייעודי על-ידי היועץ המשפטי למערכת הביטחון.

קיימת אפשרות לחתימה על הסכם מיוחד בין היצואן לבין סיב"ט במסגרת "הסכם שנתי", החוסך הגשת בקשות חוזרות למתן שירות זהה. אפשרות זו קיימת בתנאי שהיצואן ביצע את התהליך בשלמותו, כולל האישורים המתאימים, כפי שצוין לעיל.