Close search

הדרכות סיב"ט ליצואנים בנושאי שיווק בינלאומי

מרכז ללימודי ייצוא ביטחוני לחברות קטנות ובינוניות

אגף הסיוע לייצוא הביטחוני במשרד הביטחון - סיב"ט , הקים מרכז ייעודי ללימודי ייצוא ביטחוני לחברות ישראליות קטנות ובינוניות, שמחפשות לפרוץ אל השווקים הביטחוניים הבינלאומיים. היצואנים לומדים על ההזדמנויות העסקיות במדינות שונות ומקבלים כלים ידע במגוון תחומים ביטחוניים.

אשת הקשר בנושא - ר' תחום פיתוח עסקי ותקו"ב – גב' יפעת גלט: yfat_glatt@mod.gov.il

​​חוברת הדרכה ועזר ליצואנים הביטחוניים

בחוברת ניתן למצוא מידע על מבנה סיב"ט, על בעלי התפקידים, על מגוון השירותים להם הינך זכאי וההתחייבויות שעליך למלא כיצואן ביטחוני. מודגש שהחוברת היא כלי עזר בלבד, והיא לא נועדה להחליף את הוראות החוק ו/או את נוהלי משרד הביטחון. לחוברת לחץ/י כאן