Close search

עיסוק באמצעי הצפנה

​​​​מדינת ישראל מסדירה את העיסוק באמצעי הצפנה באמצעות "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) התשל"ה 1974", להלן ה"צו" או "צו הצופן".

לשם הסדרת תחום עיסוק זה, פועל במשרד הביטחון מערך פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה, תחת אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני. מטרת הסדרת העיסוק באמצעי הצפנה הינה לאפשר לתעשיית ההצפנה הישראלית שהיא מהמתקדמות בעולם, לפתח, לייצר, למכור ולייצא את מוצריה תוך שמירה על אינטרסים הנוגעים לביטחונה הלאומי של מדינת ישראל.

מערך פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה פועל תוך מאמץ לאזן כראוי בין צרכי הפרט והתעשייה לבין הצורך בקיום פיקוח מתאים על תפוצת אמצעי הצפנה בארץ ובעולם.

המסגרת המשפטית

הצו בדבר הסדר העיסוק באמצעי הצפנה הינו צו משנת 1974 (התשל"ה), אשר נחתם על-ידי שר הביטחון מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים התשי"ח 1957. לצו נלוותה אכרזת פיקוח על אמצעי הצפנה, שבה הוכרז העיסוק באמצעי הצפנה כשירות בר פיקוח.

בשנת 1998 תוקן הצו המקורי ומתוקף הצו המתוקן הועבר נושא הפיקוח על אמצעי הצפנה מקצין קשר ראשי בצה"ל לסמכותו של מנכ"ל משרד הביטחון. לצו נלוותה אכרזת פיקוח מעודכנת אשר החליפה את אכרזת הפיקוח המקורית.

על-פי הצו, לא יעסוק אדם באמצעי הצפנה מבלי שיקבל לשם כך רישיון מאת מנכ"ל משרד הביטחון. כמו כן, מכיל הצו הגדרה מקיפה למונח עיסוק בהצפנה הכוללת בין השאר: פיתוח, ייצור, שילוב, מכירה יבוא, וייצוא של אמצעי הצפנה.

הערה: אין במתן רישיון עיסוק באמצעי הצפנה בכדי לפטור את המבקש מעמידה בכל דרישה אחרת הקבועה בדין, לרבות קבלת כל היתר או רישיון מכוח חקיקה אחרת.