Close search

מדיניות הפיקוח

שימוש

מדיניות הפיקוח מבדילה בין שימוש עצמי באמצעי הצפנה לבין שימוש אחר. ב"שימוש עצמי" הכוונה הינה לשימוש באמצעי הצפנה אזרחי לצורכו של אדם מסויים (או חברה, ארגון, עמותה וכד'), ללא העברת אמצעי ההצפנה לאחר. לשימוש עצמי באמצעי הצפנה לא נדרש רשיון עיסוק בהצפנה.
כל שימוש אחר כגון פיתוח, הפצה, מכירה ויצוא מחייב הגשת בקשה לקבלת רשיון עיסוק בהצפנה.
בנוסף, כל אדם (לרבות בעל מאגר מידע רשום כדין) יהיה פטור מקבלת רשיון עיסוק לשימוש (עצמי) באמצעי הצפנה מסחרי בהתקיים אחד מאלה:

 

א.      רכש את מוצר או אמצעי ההצפנה בישראל מבעל רשיון מכח צו הצופן למכירה והפצה של אמצעי הצפנה מסחריים (להלן: "בעל רשיון").
ב.      אם המוצר או אמצעי ההצפנה "הורד" מרשת האינטרנט לצורכי שימוש (עצמי) לאבטחת מידע, או לחתימה אלקטרונית.

 

מומלץ לפנות למשרדנו בכל שאלה או התלבטות הקשורה לנושא הגדרת שימוש עצמי, תיאור התרחיש בו נעשה שימוש באמצעי הצפנה בפני גורמי המקצוע במשרדנו יסייע בקביעה האם נדרש לפעילות זו רשיון עיסוק או שלא נדרש רשיון עיסוק לפעילות.

 

פיתוח וייצור

כל אדם המבקש לפתח אמצעי הצפנה מסחרי ואשר יפנה בבקשה לקבלת רשיון עיסוק, יקבל רשיון לפיתוח וייצור.
כל אדם אשר "יוריד" אמצעי הצפנה או מנגנון הצפנה מרשת האינטרנט לצורך פיתוח או שילוב המנגנון במוצר, יפנה למשרד הביטחון לצורך קבלת רשיון עיסוק לפיתוח, ייצור ו/או שילוב.
תקפותו של הרשיון תותנה בביצוע בדיקות טכניות למוצר.

 

יבוא, מכירה והפצה בישראל

בכדי לייבא לישראל אמצעי הצפנה יש לפנות למשרד הביטחון ולבקש רשיון עיסוק מתאים בטרם ביצוע פעולת היבוא.
אדם המחזיק ברשיון עיסוק לייבוא, המבקש למכור אמצעי הצפנה מסחרי, יקבל רשיון עיסוק למכירה והפצה של אמצעי ההצפנה, בתחומי מדינת ישראל, למעט לתחומי הרשות הפלשתינית.
במקרה של בקשה למכירה של אמצעי הצפנה מסחרי לגורם הנמצא בתחום הרשות הפלשתינית, יפנה המבקש, בטרם המכירה, למשרד הביטחון בבקשה לקבלת רשיון עיסוק מיוחד למכירה לרשות הפלשתינית.
יבואן המייבא מוצרים רבים בהם משולבים מנגנוני הצפנה רשאי לבחור במסלול יבוא יחודי במסגרתו הוא רשאי להעביר את רשימת המוצרים לעיון מוקדם במשרד הביטחון. הרשימה תכלול את הפרטים הר"מ:

א.      שם המוצר.
ב.      ייעודו.

ג.       מנגנוני ההצפנה ואורכי המפתח הרלוונטיים לכל מנגנון במוצר.

 

היבואן יעדכן את משרד הביטחון לגבי כל שינוי ברשימת המוצרים, תוספת מוצרים חדשים וכן שינויים שנערכים במוצרים הקיימים.
משרד הביטחון יודיע ליבואן לגבי אילו מוצרים נדרש הליך רישוי רגיל (מוקדם - בטרם היבוא לישראל); לגבי יתר המוצרים באפשרות היבואן להגיש בקשה לרישוי בדיעבד, לאחר היבוא לישראל. במקרה זה, יתחייב היבואן לפנות בבקשה לקבלת רשיון עיסוק בהצפנה (בדיעבד) הכוללת את, המידע הטכני הנדרש על המוצר, תוך 14 ימים מיבוא המוצר לישראל.

 

מפיצי משנה בישראל

הגדרת מפיץ משנה: מי שעוסק במכירה והפצה, בתחומי מדינת ישראל, של אמצעי הצפנה, אשר יובאו לישראל ע"י בעל רשיון.
מפיצי משנה יהיו פטורים מקבלת רשיון עיסוק למכירה והפצה של אמצעי הצפנה בישראל, בהתקיים התנאים כדלהלן:

א.      היבואן מחזיק ברשיון עיסוק בהצפנה.
ב.      קיומה של התחייבות חוזית של מפיץ המשנה לבעל הרשיון לפיה ידוע למפיץ המשנה כי עליו לפעול בהתאם למדיניות משרד הביטחון, למעט הצורך בקבלת רשיון.
ג.       קיומה של התחייבות של מפיץ המשנה להעברת נתוני המכירות לבעל הרשיון.
ד.      נתוני המכירות של אמצעי ההצפנה המסחריים ישמרו בחזקת בעל הרשיון (היבואן), וידווחו למשרד הביטחון עפ"י דרישה.

ה.     רשימת המפיצים תועבר ע"י היבואן למשרד הביטחון ותעודכן מעת לעת ע"י בעל הרשיון (היבואן).

 

יצוא

א.      בכפוף להוראות צו הצופן, ובכללם חובת הגשת בקשה לרשיון עיסוק באמצעי הצפנה ובחינת הבקשה ע"י משרד הביטחון, יקבלו המבקשים, רשיון ליצוא אמצעי הצפנה מסחריים, ללא מגבלות אורך מפתח, עבור כל סוגי המשתמשים הלא - ממשלתיים לרוב מדינות העולם.
ב.      בחלק ממדינות העולם, יהיה הרשיון תקף גם לגבי משתמשים ממשלתיים.
ג.       למספר מצומצם של מדינות לא יינתנו רשיונות ליצוא אמצעי הצפנה.
ד.      חלה חובת דיווח למשרד הביטחון של העוסקים ביצוא אמצעי הצפנה. מתכונת הדיווח נקבעת על ידי המשרד.
ה.     רשיון ליצוא אמצעי הצפנה יינתן לאחר בחינה של משרד הביטחון.
ו.        חידוש הרשיון יידרש מדי שנה או כפי שיקבע אחרת ע"י המנהל הכללי של משרד הביטחון.

ז.       יצוא ידע וטכנולוגיה של אמצעי הצפנה מחייב הגשת בקשה לקבלת רשיון יצוא.

 

דיווחי מכירות

דיווח לגבי מכירות בישראל: נתוני המכירות של אמצעי ההצפנה המסחריים ישמרו בחזקת בעל הרשיון וידווחו למשרד הביטחון עפ"י דרישת המשרד (לא באופן יזום ע"י בעל הרשיון). בעל הרשיון אינו נדרש לשמור נתונים בכל הנוגע למכירות לגורמים הבאים:

א.      מוסדות פיננסיים המפוקחים ע"י המדינה עפ"י חוק כגון בנקים וחברות ביטוח.
ב.      בתי חולים ומוסדות רפואיים המפוקחים ע"י המדינה עפ"י חוק.
ג.       מוסדות להשכלה גבוהה המפוקחים ע"י המדינה עפ"י חוק.
ד.      משרדי ממשלה.
ה.     גופי מערכת הביטחון, צה"ל ומשטרת ישראל.

 

דיווח לגבי עסקאות יצוא: חלה חובת דיווח למשרד הביטחון של העוסקים ביצוא אמצעי הצפנה על כל עסקת יצוא. מתכונית הדיווח נקבעת ע"י משרד הביטחון. את הדיווח יש להעביר מידי רבעון למשרד הביטחון ע"ג קובץ דיווח תקופתי אותו ניתן להוריד ממדור טפסים ונהלים באתר זה.

 

הצהרת משתמש סופי

במקרים מסוימים תידרש הגשת הצהרת שימוש / משתמש סופי חתומה ע"י הלקוח. דוגמא לנוסח הצהרה זו ניתן להוריד ממדור טפסים ונהלים באתר זה. על הלקוח להעביר את ההצהרה החתומה למבקש הרשיון כאשר היא מודפסת ע"ג נייר רשמי של הלקוח.
את ההצהרה החתומה ניתן להעביר למשרדנו בדואר אלקטרוני בדואר רשום או בפקס'.
דוגמא למקרים בהם יש להגיש הצהרת משתמש סופי:

 

א.      בעת הגשת בקשה לקבלת רשיון מיוחד ליצוא אמצעי הצפנה לגורמים ממשלתיים בחלק ממדינות העולם, כפי שיפורט ברשיון העיסוק המוגבל שניתן למבקש הרשיון.
ב.      בעת הגשת בקשה לקבלת רשיון מיוחד למכירת אמצעי הצפנה לגורם הנמצא בתחומי הרשות הפלשתינית.
ג.       במקרים נוספים עפ"י החלטת משרד הביטחון וכפי שיפורט ברשיון המוגבל שניתן למבקש הרשיון.