Close search

חידוש רישיון עיסוק בהצפנה

דברי הסבר למגיש בקשה לחידוש רישיון

• רישיון מוגבל או רישיון מיוחד לעיסוק בהצפנה, אשר ניתן לחברה או אדם העוסק בהצפנה תוקפו בדרך כלל שנה אחת.

• רישיון העיסוק בהצפנה ניתן למוצר או אמצעי הצפנה מסוים. לפני הגשת הבקשה לחידוש הרישיון יש לערוך בדיקה יסודית פנימית בחברה ולבדוק שלא חלו שינויים ברכיבי ההצפנה במוצר. לדוגמה: הוספת אלגוריתמים חדשים, שינוי אורכי מפתח הצפנה, שינוי ממשקי ההצפנה, כל שינוי מהותי אחר הקשור לשימוש בהצפנה במוצר. במידה וחלו שינויים תתבקשו לפרט אותם בבקשה לחידוש הרישיון.

• הטופס שיוצג בהמשך מאפשר הגשת בקשה לחידוש רישיון עיסוק בהצפנה באופן מקוון.

• על מנת שאנשי פיקוח ואמצעי הצפנה יוכלו לטפל בבקשה, יש להקפיד על מילוי הטופס במלואו ולדייק בפרטים ככל הניתן.

• השדות בטופס המסומנים ב-* הינם שדות חובה.

• ניתן לשמור את נתוני החברה (באמצעות "Cookie"). לצורך הגשת בקשות נוספות, שיטה זו תאפשר להימנע ממילוי חוזר של פרטי החברה הקבועים.

• סיוע ומידע נוסף ניתן לקבל בטלפון 03-6977458/9

הערה: העברת טופס בקשת חידוש הרישיון למשרד הביטחון מאובטחת באמצעות 128Bit SSL. יחד עם זאת בכל מקרה, העברת המידע על-ידי הפונים תיעשה על-פי שיקול דעתם ועל אחריותם. במידה שמעוניינים להעביר את המידע בדרכים אחרות יש לתאם זאת טלפונית עם תחום פיקוח ורישוי אמצעי הצפנה.

להגשת בקשה מקוונת לחידוש רישיון לעיסוק באמצעי הצפנה – לחץ/י כאן