Close search

אמצעים חופשיים

אמצעים חופשיים

אמצעים חופשיים

אמצעי הצפנה אשר מנכ"ל משרד הביטחון נתן לגביו רשיון כללי עבור כל סוגי העיסוק, למעט שינוי ושילוב, או שפרסם מיוזמתו הודעה שאמצעי ההצפנה חופשי גם אם לא הוגשה בקשה לרשיון לגבי אותו אמצעי הצפנה. אמצעי חופשי הינו אמצעי הצפנה אשר הוצא מכלל פיקוח והעיסוק בו אינו דורש רשיון.
חיפוש אמצעים חופשיים
  • להורדת קובץ אמצעים חופשיים מלא:
  • * עודכן בתאריך 07.08.2018

  • :
  • :
  • :
  • :