Close search

מפעל ההנצחה "יזכור"

​​מפעל ההנצחה "יזכור" החל בשנת 1955, עם פרסומו של הספר הראשון שהביא את סיפורי חייהם של החללים שנפלו במלחמת העצמאות. נוסף להיותו "יד" לכל נופל, מהווה מפעל "יזכור" שער אל סיפורי חייהם של חללי מערכות ישראל, אופיים ותכונותיהם.

הכנת הביוגרפיות נעשית באישור המשפחות ובשיתוף מלא. תחום מפעלי ההנצחה והמורשת אוסף את הפרטים על החלל – דמותו, קורות חייו, חינוכו, שירותו הצבאי ונסיבות נפילתו. החומר נאסף ממקורות שונים, שעיקרם פרטים ביוגרפיים שמוסרת המשפחה, דברים שנאמרו או נרשמו על ידי בני משפחת החלל וחבריו, דברי מפקדים וחברים לנשק וכן מכתבים, רישומים ותעודות של צה"ל. כל אלה נערכים לביוגרפיה.

עד היום יצאו לאור תשעה ספרי "יזכור", המתארים את פרשיות חייהם ומותם של הנופלים במערכות ישראל ממלחמת העצמאות ואילך. כל ספר "יזכור" מהווה המשך לספר שקדם לו:

 

יזכור א'מוקדש לנופלים במלחמת העצמאות בישראל: ט"ז כסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) ועד ט' באדר תש"ט (10 במרץ 1949). ​
יזכור ב'מוקדש לנופלים לאחר מלחמת העצמאות עד פרוץ מלחמת ששת הימים: י' באדר תש"ט (11 במרץ 1949) ועד כ"ה באייר תשכ"ז (4 ביוני 1967)​
יזכור ג'מוקדש לנופלים מראשיתה של מלחמת ששת הימים, כ"ו באייר תשכ"ז (5 ביוני 1967) עד ליום הזיכרון תשכ"ט (22 באפריל 1969). ​
יזכור ד'מוקדש לנופלים מיום ה' באייר תשכ"ט (23 באפריל 1969) עד פרוץ מלחמת יום הכיפורים, ט' בתשרי תשל"ד (5 באוקטובר 1973)  (2 כרכים). ​
יזכור ה'מוקדש לנופלים ​​מיום פרוץ מלחמת יום הכיפורים, י' בתשרי תשל"ד (6 באוקטובר 1973) ועד יום חתימת הסכם הכוחות בחזית סוריה, ב' באייר תשל"ד (24 באפריל 1974) (2 כרכים). ​
יזכור ו'מוקדש לנופלים מיום ג' באייר תשל"ד (25 באפריל 1974) עד יום הזיכרון תשל"ט (1 במאי 1979). ​
יזכור ז'מוקדש לנופלים מיום ה' באייר תשל"ט (2 במאי 1979) עד ליום ט"ז בסיוון תשמ"ה (5 ביוני 1985) (2 כרכים). ​
יזכור ח'מוקדש לנופלים מיום י"ז בסיוון תשמ"ה (6 ביוני 1985) עד ליום הזיכרון תשנ"ג (26 באפריל 1993).​
יזכור ט'מוקדש לנופלים מיום ו' באייר תשנ"ג (27 באפריל 1993) עד יום הזיכרון תשנ"ז (12 במאי 1997)​

 

בשנת 1989 הושלמה הפקתו של כרך "יזכור" מיוחד להנצחת שמם של מגיני היישוב היהודי בארץ ישראל ושל הלוחמים למען קוממיות ישראל בתקופה שלפני קום המדינה - משנת תר"ך (1860) ועד ליום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947). עבודת התחקיר המקיפה והכתיבה של כרך זה נמשכו כ-10 שנים.

"ישמש ספר זה את הדור הצעיר בלמדו את תולדות התקופה שקדמה להקמת המדינה, ויספר על גבורת ישראל המחודשת אשר הודות לה קמה מדינתנו" – ראש הממשלה דאז מנחם בגין.