Close search

היחידה להנצחת החייל

​היחידה להנצחת החייל באגף משפחות והנצחה אחראית על הנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ועל הטיפול באירועי יום הזיכרון.

​היחידה להנצחת החייל הוקמה בינואר 1949. היא פועלת מכוח חוק בתי קברות צבאיים, תש"י-1950, התקנות שתוקנו מכוח החוק, והשינויים שחלו בו במרוצת השנים. החוק נוגע לבתי הקברות הצבאיים ולחלקות הצבאיות בבתי קברות אזרחיים, וקובע את הסדרים המונהגים בהם.

בשנת 1951 מינה שר הביטחון מועצה ציבורית מייעצת, שתפקידה לייעץ לשר הביטחון בפעולות להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל, בהתאם לתקנות. המועצה הציבורית מורכבת מבני משפחות שכולות ומנציגי ציבור הממונים על ידי שר הביטחון.

היחידה להנצחת החייל מטפלת ביותר מ-40 בתי עלמין צבאיים ובעשרות חלקות קבורה צבאיות בבתי עלמין בכל רחבי הארץ. היחידה אחראית לארגון הטקסים ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל בבתי העלמין ובאנדרטאות הפזורים ברחבי הארץ, וכן על קיום טקס לזכר חללים שמקום קבורתם לא נודע, הנערך מדי שנה ב-ז' באדר.

בנוסף, מקיימת היחידה להנצחת החייל מפעלי הנצחה מגוונים בחומר וברוח, מתוך מטרה להנציח את הבנים ולהנחיל את סיפורים כמורשת לדורות הבאים. ביניהם:

 • אתר האינטרנט "יזכור" – באתר מופיעים שמותיהם, תאריך נפילתם ומקום קבורתם של כלל חללי מערכות ישראל. באתר מובאים גם סיפורי חייהם של החללים ותכנים נוספים רבים בנושאי הנצחה וזיכרון.

 • ספרי "יזכור" – איסוף, ריכוז ופרסום סיפורי חייהם של הנופלים.

 • ספרי "גווילי אש" – ריכוז ופרסום יצירותיהם וכתביהם של הנופלים.

 • תכנון ותחזוקת אנדרטאות.

 • הכנת חומרים לימי זיכרון והעברתם לרשויות המקומיות, לנציגויות בחו"ל, לתנועות נוער ולבתי ספר.

 • מדי שנה, לקראת יום הזיכרון, שליחת מדבקות "דם המכבים" לבתי הספר ברחבי הארץ, לארגונים ולחברות שונות בארץ ובחו"ל.

 • הפקת פרסומים שונים בנושאי הנצחה וזיכרון.

 • מתן סיוע וייעוץ בנושאי הנצחה - פרטית וקבוצתית - למשפחות ולגופים אחרים.

כחלק מעבודתה מסייעת  היחידה ליחידות הצבאיות ולגופים אזרחיים בארגון טקסי זיכרון בבתי עלמין צבאיים, באתרים חיליים וליד אנדרטאות.

עובדי היחידה להנצחת החייל גם שומרים על קשר שוטף עם בני המשפחות השכולות, אשר בא לידי ביטוי בדרכים שונות:

 • הכנת נוסח הכיתוב על גבי המצבה, בהתאם לחוק ולתקנות.

 • סיוע להורים שכולים ולאלמנות במענק הנצחה פרטית, בהוצאות אזכרה פרטית, בהחזרי הוצאות של בניית מצבה וברכישת חלקת קבר.

 • סיוע בהסעות לבית העלמין באזכרות ובטקסים.

 • טיפול בהבאת הורים שכולים, אלמנות ובני משפחה המתגוררים בחו"ל ללוויות וסיוע בהגעה לביקורי התייחדות באזכרה השנתית.

 • משלוח שי למשפחות השכולות לקראת יום הזיכרון.