Close search

אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מסכם שנה

​אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון (אפ"י) מסכם בימים אלה את שנת הפעילות 2016,  שבמרכזה רה-ארגון ורפורמה מקיפה בפעילות הפיקוח על הייצוא הביטחוני.

ראש אפ"י, רחל חן. הנתונים מחזקים את הצורך ברפורמה

בין השינויים שמציעה הרפורמה: הקמת חטיבת רישוי נוספת לקיצור לוחות הזמנים למתן רישיונות, גיבוש חבילת הקלות ליצואנים ועדכון צו ציוד לחימה שהובאו לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אפשרות להגשה וקבלה של בקשות לרישיון באמצעות האינטרנט, ייעול וקיצור התהליכים, הגברת הנגישות וצמצום הבירוקרטיה.

היקפי הפיקוח על הייצוא הביטחוני בשנת 2016:

  • כ-40 אלף בקשות חדשות לרישיונות שיווק לכ-190 מדינות (אישור ראשוני לשיווק מוצר לחו"ל) הוגשו לאפ"י. כ-93% מהבקשות לרישיונות שיווק הוגשו לנושאים בלתי מסווגים.

  • כ-8,300 בקשות לרישיונות ייצוא (אישור סופי לייצוא מוצר לחו"ל, לאחר מתן רישיון השיווק) הוגשו לאפ"י לכ-130 מדינות.

  • 1505 יצואנים רשומים במרשם היצוא הביטחוני (110 יצואנים יותר מאשר בשנת 2015). יותר מ-200 אלף רישיונות שיווק פעילים וכ- 18,300  מוצרים  רשומים כיום באפ"י.

  • כ- 150 אירועים של חשד להפרת חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני טופלו ב 2016 בתחום האכיפה של אפ"י. עשרות ביקורות פתע נערכו בתעשיות הביטחוניות. 

ראש (אפ"י), רחלי חן: "נתוני הפיקוח על הייצוא הביטחוני בשנת 2016 מחזקים את הצורך ברפורמה הנרחבת שהבאנו לאישור הכנסת. חבילת הפטורים שהבאנו לאישור הכנסת צפויה לצמצם בעשרות אחוזים את הצורך בקבלת רישיונות שיווק וייצוא מאפ"י, לייעל ולטייב את העבודה כדי לשפר את השירות לכלל היצואנים ולהקטין באופן משמעותי את הנטל הרגולטורי. זאת במקביל להגברת האכיפה בתחומים שבהם היא נדרשת".