Close search

הגשת בקשה להכללה ברשימת הישיבות

​​הודעה בדבר הגשת בקשות להכללה ברשימת הישיבות על פי סעיפים 22א, 22ד  ו- 26כד לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.

1. תקנות שירות ביטחון (אמות מידה לגיבוש רשימה של ישיבות), התשע"ח-2017 ( להלן - התקנות), קובעות את אמות המידה להכללה ברשימת הישיבות המוכרות על פי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו- 1986 (להלן - החוק).

2. ישיבה המבקשת להיכלל ברשימת הישיבות על פי החוק, תגיש בקשה בכתב לשר הביטחון, באמצעות הטופס המפורסם להלן, בהתאם לסוג הישיבה.

3. טופס הבקשה ייחתם על ידי ראש הישיבה, ויצורפו אליו המסמכים הבאים:

        • רשימת שמות ומספרי תעודות הזהות של התלמידים הלומדים לימודים תורניים בהתאם לחוק בישיבה, תוך ציון מעמדו של כל תלמיד- דחוי שירות/ מסלול משולב/ חייל בשל"ת/ חייל בשירות פעיל/ בוגר צבא/ פטור- בהתאמה לסוג הישיבה.
        • ​​לגבי ישיבה המופעלת על ידי תאגיד - תעודת ההתאגדות של התאגיד.

4. לבקשה תצורף גם המלצת איגוד הישיבות, בהתאם לסוג הישיבה, אם ניתנה.

5. את הבקשות יש להגיש בדואר רשום למשרד הביטחון, אל: האגף הביטחוני חברתי, משרד הביטחון, ת.ד 7093, תל אביב 61909. זאת לא יאוחר מיום 15 במאי 2018, א' בסיון תשע"ח.​

6. יש לציין בבקשה אם הישיבה הייתה מוכרת לפי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב- 2002 והוכרה לפני יום 1 באוגוסט 2012.

לבירורים בנושא ניתן לפנות במייל: Michal_amos@mod.gov.il​  


לחץ כאן להורדת טופס בקשה להכללה ברשימת הישיבות על פי החוק - ישיבת הסדר

לחץ כאן להורדת טופס בקשה להכללה ברשימת הישיבות על פי החוק - ישיבה חרדית

לחץ כאן להורדת טופס בקשה להכללה ברשימת הישיבות על פי החוק - כולל

לחץ כאן להורדת טופס בקשה להכללה ברשימת הישיבות על פי החוק - כולל חרדי

לחץ כאן להורדת טופס בקשה להכללה ברשימת הישיבות על פי החוק - ישיבה ציונית גבוהה