Close search

פניות בנושאים שונים

​היחידה מטפלת בפניות הנוגעות לתחומים רבים ומגוונים. חלקן בנושאים הקשורים לפעילותו של משרד הביטחון וחלקן בנושאים אחרים. ניתן להתייעץ, לקבל הכוונה ולערוך בירורים בטלפון.

מהי פנייה?

פנייה בכתב, או פנייה בטלפון, עריכת בירור קצר או ייעוץ בנושא כלשהו.

 

הנחיות כלליות להגשת פנייה:

 • רצוי לברר מראש האם מדובר בנושא אשר מצוי באחריותו של משרד הביטחון.

 • יש לנסח את הפנייה באופן ברור ולציין את מירב הפרטים אשר יקלו על הבירור.

 • יש להימנע מלשלוח פניה בדואר וגם בפקס או בדוא"ל.

 • להגשת פנייה - לחץ/י כאן

 

לחלופין, ניתן לשלוח פנייה בכתב ליחידה לפניות ולתלונות הציבור, לכתובת שלהלן:

משרד הביטחון

אגף דוברות והסברה

היחידה לפניות ולתלונות הציבור

הקריה

תל אביב 6473424

פקס: 073-3233711

 

אילו פרטים חיוניים יש לציין בפניה בכתב?

 • שם פרטי ושם משפחה.

 • מספר תעודת זהות מלא בן 9 ספרות או זיהוי אישי אחר.

 • כתובת מלאה, כולל מיקוד

 • מספר טלפון, פקס' וטלפון נייד.

 • נושא הפניה.

 • מהות הפניה.

 • תאריך ושעת האירוע ומקום האירוע.

 • כל פרט אחר העשוי לסייע בטיפול בפניה.

 • חתימה.

 • יש לצרף לפניה מסמכים רלוונטיים ותכתובת קודמת בנושא.

 

כיצד מתבצע תהליך הטיפול בפנייה?

תהליך הטיפול כולל את השלבים הבאים:

 • אישור קבלת הפנייה

 • בדיקת האמור בפנייה עם הגורמים הנוגעים בדבר

 • מעקב אחר תהליך הטיפול ועדכון הפונה בהתאם

 • סיום הטיפול בפנייה

 • שליחת תשובה מסכמת לפונה

 

* ההנחיות מתייחסות לגברים ולנשים כאחד