Close search

סדר ענידת אותות

ועדת השרים לסמלים וטקסים קבעה בישיבתה בתאריך 28/08/2002 (החלטה מס.סט/50) את סדר ענידת האותות, העיטורים והסמלים שאותם עונדים אזרחים הזכאים להם בימי זיכרון, בטקסים ממלכתיים ובכנסים רשמיים של הארגונים השונים. ​

סדר הענידה בא לקבוע אחידות בענידת האותות, העיטורים והסמלים, אשר הוענקו לכל אזרח על פי פעילותו הביטחונית. סדר הענידה נקבע על פי תאריך כרונולוגי של הפעילות המבצעית/ביטחונית שבה השתתף האזרח, פרט לשלוש השורות הראשונות, שבהן מופיעים העיטורים והצל"שים שחשיבותם שונה מיתר האותות.

קווים מנחים לסדר ענידת אותות, עיטורים וסמלים:

  1. אזרח רשאי לענוד את האותות, העיטורים והסמלים להם הוא זכאי, בהתאם לסדר המוצע בהמשך.

  2. האותות, העיטורים והסמלים ייענדו מעל חפי הכיס השמאלי של החולצה (בחולצה ללא כיס, ייענדו במקום המקביל למקומם בחולצה עם כיס).

  3. בכל מקרה לא ייענדו יותר משלושה אותות או עיטורים באותה השורה.

  4. הכרזה בהמשך מראה מצב אופטימלי של ענידת אותות ועיטורים (מספר בודד של אזרחים זכו להענקת אותות ועיטורים בכמות זו).

סדר ענידת האותות:

פרס ביטחון ישראל ייענד בשורה הראשונה

עיטורים (הגבורה, העוז והמופת) ייענדו בשורה השנייה

אם הוענקו שני צל"שים ועיטור אחד, הם ייענדו בשורה מימין לעיטור. אם הוענקו שני צל"שים ושני עיטורים, הם ייענדו בשורות נפרדות אחד מתחת לשני, על פי הסדר הקבוע לעיל. אם הוענקו צל"ש אחד ושני עיטורים, הצל"ש ייענד מימין לעיטורים באותה השורה. אם הוענק פרס ביטחון ישראל אחד, עיטור אחד וצל"ש אחד, הם ייענדו בשורה אחת על פי הסדר הקבוע לעיל. צל"ש שהוענק במהלך אחת ממערכות ישראל ייענד על גבי אות המערכה ולא בשורת הצל"שים.

צל"שים ייענדו בשורה השלישית

אם הוענקו שני צל"שים ועיטור אחד, הם ייענדו בשורה מימין לעיטור. אם הוענקו שני צל"שים ושני עיטורים, הם ייענדו בשורות נפרדות אחד מתחת לשני, על פי הסדר הקבוע לעיל. אם הוענקו צל"ש אחד ושני עיטורים, הצל"ש ייענד מימין לעיטורים באותה השורה. אם הוענק פרס ביטחון ישראל אחד, עיטור אחד וצל"ש אחד, הם ייענדו בשורה אחת על פי הסדר הקבוע לעיל. צל"ש שהוענק במהלך אחת ממערכות ישראל ייענד על גבי אות המערכה ולא בשורת הצל"שים.

אותות מערכה

אותות מערכה ייענדו בשורה הרביעית לפי הסדר הבא: בצד שמאל אות מלחמת הקוממיות, ומימין לו (בהתאמה) אות מלחמת סיני, אות מלחמת ששת הימים. מעל לשורה זו ייענדו מימין (בהתאמה) אות מלחמת ההתשה, אות מלחמת יום הכיפורים, אות מבצע שלום הגליל ואות מלחמת לבנון השנייה.

אותות על פעילות ביטחונית עד קום המדינה 1948

אותות על פעילות ביטחונית עד קום המדינה בשנת 1948 ייענדו בשורה החמישית. ראשון מצד שמאל ייענד אות השומר, בהמשך מימין (בהתאמה) אות ניל"י ואות ההתנדבות. בשורה מעל ייענדו אות ההגנה, בהמשך מימין (בהתאמה) אות המשמר ואות האצ"ל. בשורה מעל ייענדו אות הלוחם בנאצים ומימין לו אות הלח"י.

סמלים מבצעיים וסמלי יחידות

סמלים מבצעיים וסמלי יחידות ייענדו בשורה השישית. ראשון מצד שמאל ייענד עיטור לוחמי המדינה, בהמשך מימין (בהתאמה) אות אסורי שלטון המנדט, אות השירות המבצעי וסמלים שונים שהוענקו לחיילים ואנשי קבע על שירותם ביחידות מבצעיות, על שירות מערכתי, על שירות התנדבותי וכן סמלי היחידות שבהן שירתו.

אותות ומדליות מצבאות זרים

אותות ומדליות מצבאות זרים ייענדו בשורה השביעית. ראשונים משמאל אותות מלחמה, בשורה מתחת ייענדו סמלים ועיטורים ובשורה התחתונה ייענדו מדליות. האותות והמדליות ייענדו על פי סדר כרונולוגי של האירועים.

יש להקפיד על סדר הקדימויות של ענידת האותות והעיטורים תוך שימת הדגש על צמצום השורות.

לקבלת מידע והסברים ניתן לפנות אל:
משרד הביטחון/אגף מינהל ומשאבי אנוש - יחידת הרווחה

רח' קפלן 23

הקריה, תל אביב 6473424

טלפון: 03-6975671

פקס: 03-6975069 
דוא"ל: otot@mod.gov.il