Close search

אותות מערכה

​"אותות מערכה" הם אותות לציון השתתפותו של אדם במלחמה, במערכה ובקרב שהתרחשו מאז קום המדינה ועד היום. אותות אלה מוענקים מכוח החלטות ממשלה, חוק העיטורים בצה"ל ותקנות שהתקין שר הביטחון.

אות מלחמת הקוממיות
אות מלחמת העצמאות קוממיות שחרור.jpg

חלוקת אות מלחמת הקוממיות החלה בשנת 1951, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • לכל אדם אשר שירת בצה"ל במשך תקופה של ארבעה חודשים לפחות, בין התאריכים 1/2/1948–10/03/1949.

 • לכל חללי מלחמת השחרור מבין חיילי צה"ל. במקרה זה יימסר האות למשמרת למשפחת החייל.

 • לאנשים אשר אינם ממלאים אחרי תנאי סעיף א' לעיל, אך שירתו בצה"ל והשתתפו בפועל בקרבות במלחמת השחרור. הזכות לאות במקרה זה תיבדק בכל מקרה לגופו של עניין.

 • כל מי שהוכיח שהיה מרותק ליישוב ספר 120 יום רצופים בתקופה מסעיף א' לעיל.

במקרה שזכאי לאות מלחמת הקוממיות הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזה) להגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות מלחמת סיני:
אות מבצע קדש (מלחמת סיני).jpg

חלוקת אות מלחמת סיני החלה בשנת 1957 ושנה לאחר מכן החליט שר הביטחון להעניק את האות גם לשוטרים, עובדי שירות הביטחון ועובדי התעשייה הצבאית. האות מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • לחייל אשר שירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 72 שעות לפחות, בתוך פרק הזמן 29/10/1956-06/11/1956.

 • חייל אשר נפל חלל במערכת סיני.

 • מי שנמנה עם הסגל הפיקודי של הג"א ושירת כאמור בסעיף א' לעיל.

 • אזרח עובד צה"ל ואזרח אשר התנדב כנהג של רכב אזרחי מגויס אשר שירת כאמור בסעיף א' לעיל.

במקרה שזכאי לאות מלחמת סיני הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזה) להגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות מלחמת ששת הימים
אות מלחמת ששת הימים.jpg

חלוקת אות מלחמת ששת הימים החלה בשנת 1967, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • לחייל אשר שירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים מיוחד, כולל חייל בשירות ללא תשלום, תקופה של 24 שעות לפחות, בתוך פרק הזמן 05/06/1967–11/06/1967.

 • לחייל אשר נפל חלל או נפצע במערכה, אף אם שירת בה רק חלק מהתקופה הקובעת הנ"ל, וכן לחייל אשר נפל חלל בין 18/05/1967 ל-05/06/1967.

 • לאזרח עובד צבא (למעט נוער עובד) אשר היה במעמד של עובד צה"ל בתקופה שבין 01/04/1967 ל-11/06/1967.

 • לאזרח אשר התנדב לשרת כנהג של רכב אזרחי מגויס, וכן לחייל מילואים, שפוטר משירות ביטחון, אשר התנדב לשירות פעיל ביחידה צבאית.

 • לאזרחים עובדי מערכת הביטחון, לרבות התעשיות הביטחוניות, פעילי מל"ח (משק לשעת חירום) ופעילים אזרחים המפורטים בחוק, שלקחו חלק בפעילות, לפי קביעה מיוחדת של הממשלה, אשר עבדו ברציפות בתקופה שבין 15/05/1967 ל-12/06/1967.

במקרה שזכאי לאות מלחמת ששת הימים הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזה) להגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות מלחמת ההתשה
אות מלחמת ההתשה.jpg

חלוקת אות מלחמת ההתשה החלה ב-3 במאי 2003. האות מוענק על-פי הקריטריונים הבאים:

 • לחיילים בסדיר/קבע ששירתו לפחות 30 ימים רצופים, בתקופה הקובעת.

 • לחיילי מילואים ששירתו 30 ימי מילואים מצטבר, בתקופה הקובעת.

 • התקופה הקובעת היא 11/6/1967-08/08/1970.

 • חיילים נעדרים, חללים וחיילים שנפצעו - לא תחול עליהם מגבלת הזמן (מספיק ששירתו יום אחד).

 • נפטר זכאי וטרם קיבל את האות - האות יוענק לשאר בשר מקרבה ראשונה.

 • קבוצות אזרחים הזכאים לאות, ובתנאי שסייעו ישירות לדרגי השדה בחזית או בעורף ובתנאי שפעלו תקופה של 30 יום רצופים:

 • אזרחים עובדי צה"ל (לא כולל נוער עובד). 

 • עובדי משרד הביטחון. 

 • עובדי התעשייה הצבאית. 

 • עובדי התעשייה האווירית. 

 • עובדי רפא"ל. 

 • עובדי שב"כ. 

 • עובדי המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. 

 • עובדי שק"ם. 

 • עובדי האגודה למען החייל ומתנדביה. 

 • פעילי מל"ח (משק לשעת חירום). 

 • נהגים עובדי חברות הובלה/תובלה. 

 • נהגים אשר סופחו עם רכבם ליחידות צה"ל. 

 • נהג שהתנדב לנהוג ברכב מגויס. 

 • מפוטר משירות ביטחון, שהתנדב לשירות פעיל. 

 • כל אדם שאינו נמנה עם אחת הקבוצות הנ"ל ובתקופה הקובעת פעל לפחות חודש ימים רצופים בסיוע ישיר לדרגי השדה, והוכיח זאת (באמצעות מסמך) להנחת דעתו של מי ששר הביטחון הסמיכו לכך, יהיה זכאי לאות.

במקרה שזכאי לאות מלחמת ההתשה הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזה) להגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות מלחמת יום הכיפורים
אות מלחמת יום כיפור.jpg

חלוקת אות מלחמת יום הכיפורים החלה בשנת 1974, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • לחייל אשר שירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל, במשך תקופה של שלושה ימים רצופים לפחות, בתקופה הקובעת: 06/10/1973-24/10/1973.

 • לחייל אשר שירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים, אם שירותו זה נסתיים כתוצאה מחבלה, מחלה, מוות שאירעו לו בתקופת שירותו עקב שירותו, או נעלם עקב שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו.

 • לחייל שלאחר תאריך 24/06/1973 ולפני יום חתימת הסכם הפרדת הכוחות (בחזית הדרום 18/01/1974 ובחזית הצפון 31/05/1974) נחבל, חלה, מחלתו הוחמרה, מת, או נעלם בתקופת שירותו ועקב שירותו.

 • לאזרחים עובדי מערכת הביטחון אשר פעלו בתקופה הקובעת כמפורט (בסעיף א' לעיל) 18 ימים רצופים לפחות, לרבות התעשיות הביטחוניות ופעילי מל"ח, עובדי מפעלים ממלכתיים, על פי המפורט בחוק.

 • לאזרחים אשר פעלו בתקופה הקובעת לפחות 18 ימים רצופים בסיוע ישיר לדרגי השדה.

 • אדם הנמנה עם אחת הקבוצות כמפורט בסעיפים ד' ו- ה' - יוענק לו האות אם עבודתו הסתיימה עקב פציעה או מוות שאירעו לו בתקופת שירותו ועקב שירותו בתקופה הקובעת או לאחר 24/10/1973 ולפני חתימת הסכם הפרדת הכוחות (בחזית הדרום 18/01/1974 ובחזית הצפון 31/5/1974), אף אם לא סיים 18 ימי עבודה או פעילות רצופים.

במקרה שזכאי לאות מלחמת יום הכיפורים הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזה) להגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות מבצע שלום הגליל
אות מלחמת שלום הגליל.jpg

חלוקת אות מבצע שלום הגליל החל בשנת 1983, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • לחייל אשר שירת בצה"ל בשירות סדיר או בשירות מילואים פעיל תקופה של שלושה ימים רצופים לפחות בתקופה הקובעת: 05/06/1982–29/09/1982.

 • לחייל אשר שירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים רצופים אולם נעלם בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו, נפל, נשבה או נפצע בתקופת שירותו, נחבל או חלה בתקופת שירותו ועקב שירותו, או שמחלתו הוחמרה בתקופת שירותו ועקב שירותו.

 • לחייל שנפל בפעולה קרבית, נעלם, או נשבה בגזרת הלבנון לאחר 29/09/1982, כל עוד ערוכים כוחות צה"ל בגזרה זו.

 • שירת בגזרת לבנון לאחר 29/09/1982, ורמטכ"ל או ראש אכ"א או מי שראש אכ"א הסמיכו הורה כך, לאחר ששוכנע כי נתקיימו נסיבות מיוחדות בשלהן יש להעניק לו את האות.

 • לאזרחים עובדי מערכת הביטחון, לרבות עובדי התעשיות הביטחוניות והמוסדות הממלכתיים, פעילי מל"ח ואנשי מד"א, על-פי המפורט בחוק, אשר פעלו בתקופה הקובעת (כמפורט בסעיף א' לעיל) 21 ימים רצופים לפחות.

 • לאזרח אשר פעל בתקופה הקובעת 21 ימים רצופים לפחות בסיוע ישיר לדרגי השדה.

 • אדם הנמנה עם אחת הקבוצות כמפורט בשני הסעיפים הקודמים יוענק לו האות אם עבודתו הסתיימה עקב פציעה או מוות שאירעו לו בתקופת עבודתו בתקופה הקובעת, אף אם לא סיים 21 ימי עבודה או פעילות רצופים.

במקרה שזכאי לאות מבצע שלום הגליל הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזה) להגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות מלחמת לבנון השנייה
אות מלחמת לבנון השנייה.jpg

חלוקת אות מלחמת לבנון השנייה החלה בשנת 2007, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • לחייל ששירת בצה"ל בשירות קבע וסדיר או בשירות מילואים פעיל תקופה של שלושה ימים רצופים לפחות בתקופה הקובעת: 12/07/2006–14/08/2006.

 • לחייל אשר שירת בתקופה הקובעת פחות משלושה ימים רצופים, אולם נעלם בתקופת שירותו ומאז לא נודעו עקבותיו, נפל, נשבה או נפצע בתקופת שירותו, נחבל או חלה בתקופת שירותו ועקב שירותו, או שמחלתו הוחמרה בתקופת שירותו ועקב שירותו.

 • לאזרחים עובדי המוסדות הממלכתיים, לרבות משטרה ושירות בתי הסוהר (שב"ס), אשר שירתו, עבדו או התנדבו בתקופה הקובעת שלושה ימים רצופים לפחות.

 • לאזרחים, ובתנאי שעבדו או התנדבו בתקופה הקובעת לפחות שמונה ימים רצופים בסיוע למערך השדה או סייעו לאוכלוסייה האזרחית באחד הגופים המפורטים:

 • משרדי ממשלה, למעט משרד הביטחון.

 • חברות ממשלתיות. 

 • חברות בת ממשלתיות.  

 • רשויות הכבאות.

 • אגודת מגן דוד אדום.  

 • הרשויות המקומיות.  

 • תאגידים בשליטת הרשויות המקומיות.  

 • עמותת חסד של אמת - זיהוי קורבנות אסון. 

 • בתי חולים.

 • קציני ביטחון ביישובים האמורים.

 • האגודה למען החייל והחברות הבנות שלה. 

 • תאגידים שהוקמו על פי חוק. 

 • המוסדות הלאומיים ההסתדרות הציונית העולמית הסוכנות היהודית לארץ ישראל. הקרן הקיימת לישראל והגופים המסועפים לכל אחד מהם.

 כל מי שפעל במסגרת הגופים המפורטים לעיל, עליו לפנות למשרד הביטחון באמצעות הגופים ולא ישירות.

במקרה שזכאי לאות מבצע הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזה) להגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

לקבלת מידע והסברים ניתן לפנות אל:

משרד הביטחון/אגף מינהל ומשאבי אנוש - יחידת הרווחה

רח' קפלן 23

הקריה, תל אביב 6473424

טלפון: 03-6975671

פקס: 03-6975069 

דוא"ל: otot@mod.gov.il