Close search

עיטורים

​​

עיטור לוחמי המדינה

עיטור לוחמי המדינה.png 

חלוקת "עיטור לוחמי המדינה" החלה בשנת 1968. העיטור מוענק לכל מי שהיה חבר באחד הארגונים הצבאיים, או בעלי אופי צבאי, אשר לחמו לתקומת המדינה משנת 1909 עד קום המדינה. בנוסף, כל מי שהשתייך לאחד הארגונים או המסגרות המפורטים להלן לתקופה של שישה חודשים לפחות לפני קום המדינה (פרט לאנשי גח"ל/מח"ל שלגביהם לא תחול מגבלה של זמן), יהיה זכאי, על-פי הקביעה של ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים, לעיטור:

• השומר

• ניל"י

• ההגנה

• אצ"ל

• לח"י

• זכאי אות ההתנדבות.

• המשמר

• זכאי אות הלוחם בנאצים.

• אסורי שלטון המנדט.

• כל הגופים והארגונים אשר עסקו ב"העפלה" וב"בריחה".

• המתנדבים למשטרת המנדט ולנוטרות.

• חיילי הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה.

• חיילים במסגרת צבאות בנות ברית, לוחמי מחתרת, פרטיזנים ומורדי הגטאות הלוחמים וחברי המחתרת במחנות המוות, בתופת מלחמת העולם השנייה.

• אנשי גח"ל ומח"ל.


במקרה שזכאי ל"עיטור לוחמי המדינה" הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזהלהגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.​​

עיטור אסורי שלטון המנדט

עיטור אסורי שלטון המנדט.png 

חלוקת עיטור אסורי שלטון המנדט החלה בשנת 1984. העיטור מוענק לכל מי שנעצר או נאסר על ידי השלטון הבריטי בשל פעילות או השתייכות לאחת המחתרות או הארגונים הצבאיים, או בעלי אופי צבאי, שנטלו חלק במאבק נגד השלטון הבריטי בארץ ישראל בתקופה שקדמה להקמת המדינה, ואשר עקב שירותו זה נכלא לתקופה העולה על שישה חודשים.

במקרה שזכאי לעיטור אסורי שלטון המנדט הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזהלהגיש בקשה לקבלת אות  או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות השירות המבצעי

אות השירות המבצעי.png 

האות מוענק לכל מי ששירת ביחידה לוחמת (קרבית) לתקופה מצטברת של 18 חודשים לפחות, ולכל מי שהשתתף בפעילות מבצעית במשך ארבעה חודשים רצופים לפחות.

 

לקבלת מידע והסברים ניתן לפנות אל:

משרד הביטחון/אגף מינהל ומשאבי אנוש - יחידת הרווחה

רח' קפלן 23

הקריה, תל אביב 6473424

טלפון: 03-6975671

פקס: 03-6975069 

דוא"ל: otot@mod.gov.il