Close search

אותות שירות

​"אותות שירות" הם אותות לציון השתתפותו של אדם בפעולות הקשורות בלחימה ומאבק למען תקומת המדינה, במסגרת ארגוני לוחמים במחתרת וביחידות צבאיות מאז תקופת "השומר" ועד קום המדינה.

"אותות השירות" ועיטורים מוענקים מכוח החלטות ממשלה וועדת שרים לענייני סמלים וטקסים, פרט לאות הלוחם בנאצים, שמוענק על פי תקנון "יד ושם" בחוק הזיכרון והשואה, ובנוסף על פי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000.

אות השומר
אות השומר.jpg

חלוקת אות "השומר" החלה בשנת 1981, והוא מוענק לכל מי שהיה חבר בארגון "השומר" בתקופה שבין השנים 1920-1909.

במקרה שזכאי לאות "השומר" הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזה) להגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות ניל"י
אות נילי.jpg

חלוקת אות ניל"י החלה בשנת 1981, והוא מוענק לכל מי שהיה חבר ניל"י בתקופה שבין השנים 1917-1915.

במקרה שזכאי לאות ניל"י הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזהלהגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות ההתנדבות
אות ההתנדבות.jpg

חלוקת אות ההתנדבות החלה בשנת 1961, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • למי שבמלחמת העולם הראשונה התנדב לגדודים העבריים.

 • לאזרח ישראל או תושב קבוע בישראל, אשר בהיותו תושב קבוע בארץ התנדב במלחמת העולם הראשונה לשרת הצבא הטורקי לפי דרישת מוסדות היישוב.

 • לאזרח ישראל או תושב קבוע בישראל שבמלחמת העולם השנייה התנדב לצבא הבריטי, לפני התאריך 08/11/1944. אם התנדב באותו היום או לאחר מכן, התנאי לקבלת אות ההתנדבות הוא ששירת לפחות שישה חודשים. 

 • כל אזרח שהתנדב במלחמת העולם השנייה זכאי עקב פעילות זו לאות הלוחם בנאצים. 

במקרה שזכאי לאות ההתנדבות הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזהלהגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות ההגנה

אות ההגנה.jpg 

חלוקת אות ההגנה החלה בשנת 1958, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • לכל מי שהיה חבר בארגון "ההגנה" והפלמ"ח תקופה של שישה חודשים לפחות, משנת 1920 ועד קום המדינה.

 • לכל אזרח ששירת ונפגע, נעצר או השתתף בפעולה מבצעית ללא מגבלה של זמן שירות. בנוסף, כל אזרח ששירת ביותר ממחתרת אחת זכאי לקבל אותות של כל מחתרת שהיה חבר בה.

במקרה שזכאי לאות ההגנה הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזהלהגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות המשמר
אות המשמר.jpg

חלוקת אות המשמר החלה בשנת 1963. אות המשמר מוענק לכל אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, אשר לפני קום המדינה שירת תקופה של שישה חודשים לפחות, בין השנים 1939-1936, במוסדות הבאים:   

 • במשטרת היישובים העבריים. 

 • בפלוגות הלילה המיוחדות. 

 • ביחידות הנוטרות השונות. 

 • במשטרת ארץ ישראל.

 • בז'נדרמריה הארץ-ישראלית או בחיל הספר.

ובתנאי כי גיוסו לשלוש המסגרות האחרונות היה על דעתם של מוסדות היישוב.

במקרה שזכאי לאות המשמר הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזהלהגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות האצ"ל – ארגון צבאי לאומי
אות האצל.jpg

חלוקת אות האצ"ל החלה בשנת 1979, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • לכל אזרח שהיה חבר בארגון הצבאי הלאומי תקופה של שישה חודשים לפחות, משנת 1937 עד קום המדינה.

 • לכל אזרח ששירת ונפגע, נעצר או השתתף בפעולה מבצעית, ללא מגבלה של זמן שירות. בנוסף, כל אזרח ששירת ביותר ממחתרת אחת זכאי לקבל אותות של כל מחתרת שהיה חבר בה.

במקרה שזכאי לאות האצ"ל הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזהלהגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות הלוחם בנאצים
אות הלוחם בנאצים.jpg

חלוקת אות הלוחם בנאצים החלה בשנת 1967, והוא מוענק לכל אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל, אשר בעת מלחמת העולם השנייה השתתף במערכות הקרב נגד הצורר הנאצי ועוזריו ולחם בהן כחייל בצבאות בעלות הברית, לרבות הבריגדה בצבא האנגלי, כפרטיזן, או כלוחם מחתרת, בתקופה שבין 01/09/1939-01/09/1945, על פי תקנון יד ושם התשכ"ט 1968, וכמו כן על פי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000. להורדת טופס בקשה לקבלת אות הלוחם בנאצים - לחץ/י כאן

במקרה שזכאי לאות הלוחם בנאצים הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזהלהגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

אות הלח"י – לוחמי חירות ישראל
אות הלחי.jpg

חלוקת אות הלח"י החלה בשנת 1980, והוא מוענק על פי הקריטריונים הבאים:

 • לכל אזרח שהיה חבר בלח"י תקופה של שישה חודשים לפחות, משנת 1940 עד קום המדינה.

 • לכל אזרח ששירת ונפגע, נעצר או השתתף בפעולה מבצעית, ללא מגבלה של זמן שירות. בנוסף, כל אזרח ששירת ביותר ממחתרת אחת זכאי לקבל אותות של כל מחתרת שהיה חבר בה.

במקרה שזכאי לאות הלח"י הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אלמן/אלמנה, בן/בת, אב/אם, אח/אחות ע"פ הסדר הזהלהגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף, במקרה של אובדן האות או בלאי. היו שני שאירים או יותר בדרגה שווה - יימסר האות לקשיש שבהם.

לקבלת מידע והסברים ניתן לפנות אל:

משרד הביטחון/אמ"ש

היחידה לניהול וארגון

רח' קפלן 23 

הקריה, תל אביב 6473424

טלפון: 03-6975671 

פקס: 03-6976723 

דוא"ל: otot@mod.gov.il