Close search

הצגת מועמדות לעבודה בחו"ל

משרד הביטחון מפעיל משלחות רכש, נציגויות ונספחויות צבאיות ברחבי העולם (להלן "הנציגויות").

בנציגויות מועסקים עובדים ישראלים מקומיים - עמ"י, שהינם אזרחים ישראלים השוהים באורח זמני בחוץ לארץ, ואשר הנציגות בחו"ל קיבלה אותם לעבודה במעמד של עובד מקומי ומעסיקה אותם באורח זמני ועל פי חוזה מיוחד.

עובדים אלה אינם נחשבים שליחי המדינה ואינם זכאים למעטפת השכר והת"ש לה זכאים השליחים.

חוזה ההעסקה של עמ"י ייחתם לתקופה של שנה אחת לפחות, ויוארך על ידי המשרד לתקופות נוספות, שלא יעלו על ארבע שנים בסך הכל.

פניות להעסקה כעמ"י בחו"ל מתקבלות בהמשך לפרסום מודעות דרושים באתר האינטרנט של משרד הביטחון או במדור "דרושים" בעיתונות היומית.

משרד הביטחון מקיים מיון ראשוני ובדיקה להתאמת המועמד לדרישות המשרה ולעבודה הייחודית בחו"ל.

רק מועמדים מתאימים נענים. במידת הצורך, מוזמן המועמד לראיון אישי ו/או מבחני מיון בארץ.