Close search

מידע כללי

​ועדת הערר הוקמה על פי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע–2010.​​​

החוק נכנס לתוקפו בתאריך 16.08.2010, והוא מסדיר את מעמדה של ועדת הערר וכן מסמיך אותה לדון בענייניהם של משרתי הקבע בכלל נושאים אשר קבועים בחוק, תוך איזון בין השמירה על זכויותיהם של חיילים בשירות קבע לבין צורכי הצבא, וזאת לאור המאפיינים הייחודים של שירות הקבע בצה"ל.

הוועדה הוקמה על ידי שר הביטחון. כיום היא מונה שמונה חברים ומתכנסת בהרכבים של שלושה – יו"ר, נציג ציבור בעל ידע ומומחיות בתחום יחסי עבודה, ונציג ציבור נוסף המתמנה על פי הצעת שר הביטחון ובהמלצת הרמטכ"ל.

על פי החוק, רשאי לפנות לוועדה חייל בשירות קבע, הרואה עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בצה"ל ורוצה לערער עליה, בעניינים כדלהלן:

  • ענייני שכר וזכויות נלוות לשכר, זכאות לרכיבי שכר, חופשה, פדיון ימי מחלה, מענק שחרור, ניכויים מהשכר, מימוש תוכנית שירות שאינו כרוך בתפקיד או בקידום דרגה וכיו"ב.

  • סיום שירות הקבע בעילה מהעילות הקבועות בפקודות הצבא.

כמו כן, רשאי לפנות לוועדה מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של גורם מוסמך בעניין קבלתו לשירות קבע ומבקש לערער עליה.

 סדרי דין

ועדת הערר פועלת על פי סדרי דין שנקבעו בתקנות בתי דין מינהליים (סדרי דין בוועדת הערר שלפי חוק שירות הקבע), התש"ע-2010, ובהן הוראות בדבר המצאת מסמכים לוועדה, חקירת עדים, סדר הטיעון ועוד.

לנוהלי הוועדה לחץ/י כאן.

מועד הפנייה לוועדה

ערר על החלטת גורם מוסמך בצה"ל יוגש לוועדת הערר לא יאוחר מ-60 יום מהמועד שבו הומצאה לעורר ההחלטה אשר עליה מבקש לערור. ועדת הערר רשאית, מנימוקים שיירשמו, להאריך את התקופה להגשת הערר בתקופה נוספת שלא תעלה על 60 יום.

תשלום אגרה
על-פי תקנות בתי דין מינהליים (אגרות בוועדת הערר לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל), התשע"א-2010, ערר המוגש לוועדת הערר מחויב בתשלום אגרה. סכום האגרה נקבע ומתעדכן על פי סעיף 6 לתוספת לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, וכיום עומד על 633 ש"ח.


נתונים הנוגעים לעררים שהוגשו לוuעדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצה"ל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע) תש"ע-2010- מיום הקמתה ב- 16.8.10 ועד ליום 31.12.17

1.       הוגשו 183 עררים (למעשה הוגשו יותר עררים אך חלקם אוחדו לדיון בתיק אחד).

2.      הסתיים הטיפול ב- 173 עררים, כדלקמן:

2.1   30  עררים נמחקו ביוזמת הוועדה, מחמת חוסר סמכות עניינית, שיהוי, העדר עילה וחוסר מעש.

2.2  מתוך 143 העררים שנותרו, 74 עררים נמחקו או נדחו לבקשת העורר  (בין אם בהמלצת הוועדה ובין אם ביוזמת העורר).

2.3  מתוך 69 העררים הנותרים, שהדיון בהם הסתיים לגופו של עניין -

א.      36 נדחו על ידי הוועדה (כולל  תיקים שאוחדו) (52%).

ב.       8 התקבלו על ידי הוועדה (12%).

ג.        7 התקבלו חלקית או הוחזרו לדיון מחודש של רשויות הצבא (10%).

ד.       18 עררים הסתיימו בפשרה או שהדיון בהם התייתר (26%).

3.      הוצאות משפט:

ב-25 תיקים נפסקו הוצאות לחובת העורר/ים.

ב-13 תיקים הוטלו הוצאות על רשויות.

 

***

אופן הפנייה לוועדה​​

ערר יוגש לוועדת הערר בארבעה עותקים ולפרקליטות הצבאית בשלושה עותקים.

מען למשלוח עררים

עד להודעה חדשה, את העררים יש לשלוח לכתובות המפורטות להלן:


עבור הרצל – מנהל דואר משרד הביטחון

משרד הביטחון – ועדת ערר למשרתי קבע

עו"ד קרן שגיא  

רחוב קפלן 17 תל אביב 6473148

טל' :03-6072486 , 03-6073824

דוא"ל: Keren_Sagie@mod.gov.il

תחום הייצוג במחלקת הייעוץ והחקיקה

מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי

ד.צ. 02329, הקריה, תל אביב   

טל': 03-5696710/6614

פקס: 03-5694562