Close search

חוק התשלומים לפדויי שבי

על-פי חוק התשלומים לפדויי שבי, התשס"ה–2005, הכרה באדם כפדוי שבי נקבעת על פי הקריטריונים הבאים:

אדם שנפל בשבי האויב בעת שירותו מקום המדינה ועד היום:

 • בצה"ל.
 • בשירות הביטחון הכללי (שב"כ).
 • במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
 • שוטר במשטרת ישראל.

 

חבר בארגון מחתרתי שנפל בשבי לפני קום המדינה:

 • ארגון ההגנה.
 • ארגון לח"י.
 • ארגון אצ"ל.
 • תושב מהיישוב היהודי בארץ ישראל שהתגייס לצבא האנגלי בתקופת המנדט הבריטי (לפני קום המדינה) ונפל בשבי הגרמני.

 

נוסף לקריטריונים אלה, על פי חוק התשלומים לפדויי שבי על מנת שאדם יוכר כפדוי שבוי צריכים להתקיים התנאים הבאים:

 • שהייה בשבי במשך תקופה של 14 ימים לפחות.
 • ארגון הצלב האדום אישר את נפילתו בשבי, או שהמבקש הוכיח בדרך אחרת את נפילתו בשבי (לדוגמה, על ידי הצגת מסמכים).

 

על מגיש הבקשה לקרוא את דף ההסבר ולמלא את הנתונים בטופס הבקשה באופן ברור ולצרף לה מסמכים המאשרים את נפילתו בשבי. להורדת טופס הבקשה - לחץ/י כאן

מובהר בזאת, כי על פי התיקון לחוק מתאריך 19/03/2010, ביטול ההתיישנות להגשת בקשה להכרה, התשלום לזכאות יהיה 24 תשלומים רטרואקטיביים מחודש קבלת הבקשה במשרד הוועדה (ולא לפני 3/2010).

• פדוי שבי שהגיע לגיל 67 - ישולם לו למפרע פעם בשנה, בכל חודש ינואר בתחילת השנה, תשלום אחד עבור כל השנה, למשך כל ימי חייו.

• הלך לעולמו פדוי שבי שהוכר על ידי הוועדה - זכאים בן/בת זוגו בשעת פטירתו לתשלום למשך תקופה של שנה (12 תשלומים חודשיים) מיום מותו.

• הלך לעולמו פדוי שבי - רשאים בן/בת זוגו בשעת מותו להגיש בקשה בשמו, או אחד מבני המשפחה בשם האלמנה/אלמן שבחיים. להורדת טופס הבקשה - לחץ/י כאן

הערות

 • מידע תמציתי זה בא לסייע למבקש ההכרה כפדוי שבי בפנייתו למשרד הביטחון.

 • אין לראות באמור בדף זה או בטופס הבקשה הצמוד אליו את הנוסח המלא של החוק.

 • טופס בקשה מלא ייבחן לגופו של עניין על פי פרטי המקרה המתואר ובהתאם לתנאי החוק והתיקון לחוק.


לקבלת מידע והסברים ניתן לפנות:

משרד הביטחון/אגף מינהל ומשאבי אנוש - יחידת הרווחה

רח' קפלן 23

הקריה, תל אביב 6473424

טלפון: 03-6975671

פקס: 03-6975069 

דוא"ל: otot@mod.gov.il

​**לצורך שיפור השירות אנו מבצעים בימים אלה שידרוג במערכת המידע.ייתכן והדבר יגרור עיכוב בהתייחסות לפניותיכם. אנא גלו הבנה. תודה​**