Close search

מידע כללי

​​ביום 22.5.16 מינה שר הביטחון ועדה לענייני צנזורה שתפקידה לדון בהשגות כלי תקשורת על החלטות הצנזורה על פי סעיף 87 לתקנות הגנה (שעת חירום) - 1945 לפסול חומר לפרסום, וכן קובלנות של הצנזור כנגד כלי תקשורת על שהפר את הוראות הצנזורה ופרסם חומר בניגוד לאיסור. המטרה בהקמת הוועדה היא ליצור מנגנון ליישוב מחלוקות בין כלי התקשורת לצנזורה שייתר במידת האפשר את הצורך בפנייה לערכאות המשפט.

מינוי ועדה זו הוא המשך ל"וועדת השלושה" שפעלה מאז 1949 על בסיס הסכמים שבין מערכות כלי התקשורת לבין מערכת הביטחון.

החלטת הועדה בהליך המובא בפניה היא גילוי דעת מטעמה בסוגיות העומדות לדיון בפניה, והיא פועלת מתוך עצמאות מלאה ומשיקולים ענייניים בלבד.

עם חברי הועדה נמנים שופטת בית המשפט העליון (בדימ') אילה פרוקצ'יה-יו"ר, וכן האלוף (מיל') יוסי ביידץ (נציג מערכת הביטחון) ומר שלום קיטל (נציג כלי התקשורת).

הוועדה פרסמה נוהל סדרי עבודה המפרט את הרקע, הסמכויות והתפקידים של הוועדה וכן את כללי הדיון החלים על דיוניה. להורדת הנוהל לחצ/י כאן.

דרכי ההתקשרות עם הוועדה:

בטלפון: 03-6072486 / 03-6073824

באמצעות דואר: משרד הביטחון – ועדת ערר למשרתי קבע

בדוא"ל: Keren_Sagie@mod.gov.il