Close search

מידע על משרתי המילואים

ייעוד מדור המילואים-

מדור המילואים יתכלל את מערך המילואים ביחידות משרד הביטחון, יטפל במפקדים ובחיילים במילואים בעת שיגרה ומצבי חירום.

המדור יטפח ויעצים את משאב כוח האדם במילואים ביחידות המשרד ויבצע בקרה על איכות הטיפול.

יהווה סמכות מקצועית במשרד, יסייע למפקדים ולממונים לשאת באחריות למימוש גרף האימונים במילואים.

 

תפקידי המדור בשגרה:

  • הקצאת ימ"מ בהתאם לתוכנית העבודה תוך פיקוח ומעקב.
  • ניהול הזימונים לשמ"פ ע"פ גרף האימונים ובקשות המפקדים והממונים.
  • שמירת כשירות מערך המילואים.

 

תפקידי המדור בחירום:

  • הפעלת מערך הגיוס בחירום, חייגן אוטומטי, רקמ"ה.
  • יצירת תמונת מצב של מערך הגיוס בשעת חירום למנכ"ל משהב"ט.
  • הקצאת משאבים בחירום עפ"י הנהלים.