Close search

דבר מפקד היחידה

שלום רב,

שירות חיילים ביחידות מחוץ לסד"כ מתאפשר מתוקף חוק שירות ביטחון, תשמ"ו 1986, כאשר היקף המשרתים נקבע בצו ע"י שר הביטחון.

חיילות ימ"ל 1024 מסייעות לעובדי משהב"ט בפעילות השוטפת לטובת רציפות תפקודית של צה"ל בשגרה ובחירום.

חיילי ימ"ל סגלים מיוחדים משובצים בתפקידים שונים במשרד הביטחון ובמשרדי ממשלה נוספים בכפיפות מקצועית ופיקודית לאנשי צבא.

בשנים האחרונות משרד הביטחון משלב בנות שירות לאומי בעשייה הביטחונית באגפי המשרד השונים בתפקידים מקצועיים ומתאגרים.

לאור ייחודיות התפקידים הן בקרב החיילים והן בקרב בנות השירות, מתקיימים מיונים מוקדמים אשר במסגרתם עוברים המועמדים בחינות, ראיונות וסיווג ביטחוני ע"מ לאתר, למיין ולשבץ את האוכלוסיות המתאימות ביותר לתפקידים במערכת הביטחון.

בנוסף, היחידה אחראית על הטיפול בחיילי המילואים המשרתים ביחידות המילואים במשרד הביטחון בתפקידים שונים.

אתר זה ישמש את האוכלוסיות השונות בקבלת מידע אודות הפעילות במשרד לצד אפשרות ליצירת קשר.

 

סא"ל ירון מזרחי

מפקד היחידה